Laulumusiikin lehtori

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

laulumusiikin lehtoria

Kuopion toimipisteeseen alkaen 1.8.2021 kokoaikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Toimintaympäristö

Lehtori työskentelee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla kirkkomusiikin aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä vastaa kirkkomusiikin ja urkujensoiton koulutuksesta ja harjoittaa myös kirkko- ja urkumusiikin alueen tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Aineryhmän henkilöstö osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Tehtävä sijoittuu Kuopion yksikköön, johon kuuluu noin 70 opiskelijaa, yhdeksän lehtoria ja noin 40 tuntiopettajaa. Kuopion yksikkö tekee läheistä yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön sekä Kuopion konservatorion kanssa. Oppilaitokset muodostavat yhdessä Suomen suurimman, lähes 3000 hengen musiikkikoulutusyhteisön.Taideyliopiston verkkosivuilta löytyy lisätietoa kirkkomusiikin koulutusohjelmasta.

Tehtävänkuvaus

Laulumusiikin lehtorin keskeisenä tehtävänä on klassisen laulun ja siihen liittyvien ryhmäaineiden opetus tarvittaessa kaikilla yliopisto-opetuksen tasoilla. Opetettavana on sekä pitkälle edistyneitä että kokemattomia laulajia. Lehtori vastaa yhdessä aineryhmän toisen laulumusiikin lehtorin kanssa laulukoulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä osana kirkkomuusikon koulutusta. Lehtorin tehtävänä on huolehtia siitä, että koulutus tukee parhaalla tavalla opiskelijoiden laulutaidon kehittymistä kohti kirkkomuusikon ammatin muuttuvia vaatimuksia. Valittavan henkilön vahvuusalueista riippuen opetustehtävät voivat sisältää muitakin aineryhmän koulutukseen liittyviä aineita ja tehtäviä tohtorikoulutuksessa.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen ja/tai tieteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1 612 tuntia, josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa Kuopiossa opetuskauden aikana.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.  Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset/tutkimukselliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. Näitä arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa.

Laulumusiikin lehtorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös käytännöllistä perehtyneisyyttä kirkkomusiikin tehtäväalaan. Yhteistyötaidot sekä halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Arvioitaessa hakijan ansioita ja perehtyneisyyttä tehtävänalaan otetaan huomioon seuraavat tekijät:

 • opetustyön tulokset ja muut opetukselliset ansiot
 • opetustyössä hankittu käytännön kokemus, erityisesti korkeakoulutasolla
 • kokemus laulutaiteilijana kotimaassa ja ulkomailla
 • kokemus kirkkomusiikin esittämisestä
 • kirkkomusiikin ja muun lauluohjelmiston monipuolinen tuntemus
 • keskeisten laulukielten foneettinen tuntemus ja hallinta
 • soveltuva koulutus ja pedagogiset opinnot; soveltuva tohtorintutkinto katsotaan eduksi
 • näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija ja luottamustehtävistä sekä verkostoitumisesta

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, joka järjestetään 15.4.2021 Kuopiossa.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kirkkomusiikin opetus Kuopiossa tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuus-tasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kuukausipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3 200−4 100 € riippuen henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakeminen 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 24.3.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää PDF-tiedostoina:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje
 2. Ansioluettelo
 3. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Tiedustelut

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Seppo Kirkinen, puh. 040 710 2369 tai seppo.kirkinen(at)uniarts.fi.  Rekrytointiprosessia ja hakujärjestelmää koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 050 348 4539 tai anne.kilpelainen(at)uniarts.fi


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.