Kirkkomusiikin lehtori

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

kirkkomusiikin lehtoria

Kuopion toimipisteeseen alkaen 1.8.2021. Tehtävä on kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Hakija voi myös ilmaista toiveensa osa- tai kokoaikaisuudesta (50−100 %) hakuprosessin yhteydessä.

Toimintaympäristö

 Lehtori työskentelee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla kirkkomusiikin aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä vastaa kirkkomusiikin ja urkujensoiton koulutuksesta ja harjoittaa myös kirkko- ja urkumusiikin alueen tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Aineryhmän henkilöstö osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Kuopion yksikköön kuuluu noin 70 opiskelijaa, yhdeksän lehtoria ja noin 40 tuntiopettajaa. Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön sekä Kuopion konservatorion kanssa. Oppilaitokset muodostavat yhdessä Suomen suurimman, lähes 3000 hengen musiikkikoulutusyhteisön. Taideyliopiston verkkosivuilta löytyy lisätietoa kirkkomusiikin koulutusohjelmasta.

Tehtävänkuvaus

Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän opetussuunnitelmassa liturgisen musiikin osuus on vahva. Nyt valittavan kirkkomusiikin lehtorin keskeisin tehtävä on liturgisen urkujensoiton ja urkuimprovisoinnin opetus alkeistasolta lähtien sekä oppiaineiden organisointi yhdessä muiden lehtorien kanssa.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen ja/tai tieteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1 612 tuntia, josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa Kuopiossa opetuskauden aikana.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään kirkkomusiikin maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.  Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset/tutkimukselliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. Näitä arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa.

Lisäksi kirkkomusiikin lehtorilta edellytetään erinomaista urkujensoittotaitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös halua ja kykyä auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan, hyviä yhteistyötaitoja ja kiinnostusta kehittää toimintoja yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Hakijalla tulee olla Sibelius-Akatemian Urkujensoitto A:ta sekä Urkuimprovisaatio 3:a vastaavat taidot. Myös pedagogiset opinnot, näytöt opetuksen arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä erityisesti korkeakoulutasoisessa opetustyössä hankittu käytännön kokemus ja opetustyön tulokset huomioidaan.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, joka järjestetään Kuopiossa 16.4.2021. Pandemiatilanteesta riippuen tilaisuus voidaan joutua järjestämään etätoteutuksena. Jatkoon valittaville hakijoille ilmoitetaan asiasta mahdollisimman aikaisin.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kirkkomusiikin opetus Kuopiossa tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kuukausipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3 200−4 100 € riippuen henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakeminen 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 24.3.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää suomenkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen hakukirje
  2. Ansioluettelo
  3. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Seppo Kirkinen, puh. 040 710 2369 tai seppo.kirkinen(at)uniarts.fi. 
  • Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 050 348 4539 tai anne.kilpelainen(at)uniarts.fi.

Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.