Kantelemusiikin lehtori

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan kantelemusiikin lehtoria 1.8.2021 alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän hoitoprosentista (50-100 %) sovitaan valittavan henkilön kanssa.

Toimintaympäristö

Klassisen musiikin osasto, joka on toinen Sibelius-Akatemian kahdesta osastosta, on noin 1 200 opiskelijan ja opettajan yliopistoyhteisö. Lehtorina työskentelet klassisen musiikin osastolla pianon, kanteleen, kitaran ja harmonikan aineryhmässä. Aineryhmä vastaa em. instrumenttien opetuksesta sekä opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta sekä toteuttaa taiteellista toimintaa ja tutkimusta. Henkilöstö osallistuu myös jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa.  Aineryhmässä opiskelee noin 5-7 pääaineista kanteleensoiton opiskelijaa, 1-2 nuorisokoulutuksen oppilasta sekä muutamia sivuaineopiskelijoita. Taideyliopiston verkkosivuilta löytyy lisätietoa kantelekoulutuksesta.

Tehtävänkuvaus

Päätehtäväsi on kantelemusiikin opetus. Toimit myös kanteleen vastuuopettajana, ja vastuullasi on kanteleen solistisen opetuksen ja kantelepedagogiikkaopetuksen suunnittelu, organisointi ja toteutus, arviointi sekä kehittäminen.

Opetuksesi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisessa koulutuksessa. Opetusta voi olla myös nuorisokoulutuksessa, ja ohjaus- ja lautakuntatehtäviä myös tohtorikoulutuksessa.  Lasten ja nuorten koulutuksen osalta lehtorin toivotaan tekevän aktiivista yhteistyötä muiden musiikkioppilaitosten kanssa, jotta perusopintoihin hakevien kanteleensoittajien määrää pystyttäisiin tulevaisuudessa lisäämään.

Oman aineryhmäsi pääaineisten kanteleopiskelijoiden lisäksi opetat tarvittaessa myös muiden aineryhmien kanteleopiskelijoita. Vahvuusalueistasi riippuen tehtäviisi voi sisältyä muidenkin oman aineryhmäsi koulutukseen liittyvien aineiden kuten vapaan säestyksen, kamarimusiikin ja ohjelmistopraktikumin opetusta.

Aineryhmän taiteellisen ja/tai tieteellisen toiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittämistyö, oman alan aktiivinen seuraaminen, aineryhmän työryhmät ja projektit, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa työtä. Osallistut tarvittaessa myös Taideyliopiston kehittämis- ja laatutyöhön sekä hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1 612 tuntia, josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa Helsingissä opetuskauden aikana.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.  Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset/tutkimukselliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. Näitä arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa.

 Lisäksi kantelemusiikin lehtorilta edellytetään erinomaista soittotaitoa, vankkaa kokemusta kamarimusiikista sekä kokemusta solistina toimimisesta. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ja työelämään siirtymisessään sekä kiinnostus kehittää toimintoja yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa ovat niin ikään ensiarvoisen tärkeitä.

Arvioimme hakijoiden opetustaitoa sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon kutsuttavien hakijoiden osalta 16.6.2021 järjestettävässä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jonka alustava ohjelma on seuraava: 1) esitysnäyte, 15 min, vapaavalintainen ohjelma, 2) opetusnäyte, 30 min 3) haastattelu. Hakijan tulee myös esitellä lyhyesti ajatuksiaan Sibelius-Akatemian kanteleluokan toiminnan kehittämisestä. Pandemiatilanteesta johtuen soveltuvuuden arviointitilaisuus saatetaan joutua järjestämään etänä Zoomin kautta.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kantelemusiikin opetus tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneilta kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuus-tasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttokuukausipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3 200−4 100 € riippuen henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakeminen 

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 12.5.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää suomen- tai englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1.  Vapaamuotoinen hakukirje
  2. Ansioluettelo
  3. Opetusportfolio (ohjeet opetusportfolion laatimiseen verkkosivuillamme)

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Tehtävään kuuluu alaikäisten opettamista. Tehtävään valitun henkilön tulee esittää nähtäväksi rikostaustaote ennen työsopimuksen laatimista.Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa Taideyliopistoa pyytämään alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä (työsuhde yli 3 kk) nähtäväkseen rikostaustaotteen.

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Niklas Pokki ja rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen.
  • Sähköpostiosoitteemme ovat: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.