5 Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen opetus 2018-2019, seminaarit

3j57 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille / Seminaari tutkijakoulutuksen ja tieteellisen soveltajakoulutuksen opiskelijoille (Kuusi ja Kurkela)

3j57 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille (Castrén)

5j3 Taiteellinen jatkotutkintoseminaari

5j3 Artistic doctoral seminar

5j4 Kirkkomusiikin jatkotutkintoseminaari

j2-36 Esittämiskäytäntöjen seminaari

j2-4 Doctoral Seminar (Music education)

j2-6 Jatkotutkintoseminaari (jazz)

j2-6-1 Jatkotutkintoseminaari, taiteellinen syventyminen (jazz)

j2-7 Jatkotutkintoseminaari (kansanmusiikki)

j2-a Jatkotutkintoseminaari / Doctoral seminar (Taidehallinto, Arts management)

j2-t Jatkotutkintoseminaari  (musiikkiteknologia)

j34 Oopperantutkimuksen postdoc-/doc-/maisteri-seminaari

j36 Musiikinhistorian lukupiiri

jv40 Historiantutkimuksen torstaifoorumi

S-ST33 Musiikkianalyyttisen tutkimuksen seminaari (Suurpää)

1sv8 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille/Sävellyksen jatkotutkintoseminaari (Puumala)

 

 

 

 

 

 

3j57 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille / Seminaari tutkijakoulutuksen ja tieteellisen soveltajakoulutuksen opiskelijoille (Kuusi)

Kohderyhmä

Musiikkialan tohtoriopiskelijat, joiden tohtoriprojektiin sisältyy tieteellinen opinnäyte (väitöskirja tai soveltajakoulutuksen opinnäyte).

Laajuus

4–8 op

Kurssikuvaus ja sisältö sekä tavoitteet

                                                                                                                      

Kurssin aikana osallistujat kirjoittavat omaa tieteellistä opinnäytetyötään ja tuovat säännöllisin väliajoin tekstiään seminaarikäsittelyyn. Koska tieteellisen koulutuksen opiskelijoiden tutkimusaiheet vaihtelevat, kurssilla käsitellään tekstejä useilta musiikintutkimuksen osa-alueilta. Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista tekstien tuottamiseen ja lukemiseen sekä kurssin toimintaan.

Tavoitteina on, että kurssin aikana opiskelija

  • edistää omaa tieteellistä opinnäytettään (tohtoriprojektin aihealueen opinnot, tutkimustaidot)
  • tottuu lukemaan tieteellisiä tekstejä, arvioimaan niitä sekä antamaan ja saamaan palautetta (tohtoriprojektin aihealueen opinnot, tutkimustaidot)
  • tottuu käymään tieteellistä keskustelua eri musiikintutkimuksen osa-alueilla (työelämätaidot, tutkimustaidot)
  • löytää itselleen vertaisryhmän muista tieteellisen tohtorikoulutuksen opiskelijoista (opiskelun tuki)

Opettaja

Professori Tuire Kuusi, professori Vesa Kurkela

Aika

Syys- ja kevätlukukausi

Keskiviikkoisin joka toinen viikko klo 13–15 alkaen 12.9. (jos ryhmä on hyvin pieni, tapaamiskerrat sovitaan erikseen)

Paikka

T-331

Opetus- ja työmuodot

Seminaari ja siellä tapahtuva keskustelu (90 min) joka toinen viikko (jos ryhmä on hyvin pieni, tapaamiskerrat sovitaan erikseen)

Omakohtainen työ (oman tekstin kirjoittaminen, toisten tekstien lukeminen ja valmistautuminen palautteen antamiseen, opponointi)

Osallistuminen SibA Research Days -tapahtumaan

Mahdollinen musiikintutkimuksen konferenssiesitelmän valmistaminen

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

Osallistuminen luennoille ja keskustelu 21 t

SibA Research Days 16 t

Oma työ 71 t – 179 t

Kurssin opintopistemäärä muodostuu seuraavasti:

4 op: osallistuminen luennoille ja SibA Research Days -tapahtumaan, oman tekstin kirjoittaminen, toisten tekstien lukeminen ja valmistautuminen keskusteluihin

lisäpisteet: opponoinnit (á 1 op)

konferenssiesitelmän valmistaminen (á 2 op)

Arviointi

Hyväksytty – hylätty (a/i)

 

 

3j57 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille (Castrén)

Laajuus
2–6 op

Opettaja
MuT Marcus Castrén

Aika

Sl 2018- kl 2019, tiistaisin klo 12-14. Alkaa 11.9.

Paikka
Seminaariluokka T-331

Tavoite ja sisältö
Seminaarissa käsitellään taiteellisiin tutkintoihin liittyviä kirjallisia töitä sekä kehittäjä- ja tutkijakoulutuksen tutkintoihin liittyviä opinnäytetöitä. Työmuotoina ovat mm. omista projekteista raportointi, muiden osanottajien projekteihin tutustuminen ja niistä keskusteleminen sekä tiedontuotantoon liittyvien kysymysten tarkastelu.

Opetus- ja työmuodot
Osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen ryhmän säännölliseen toimintaan.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta n. 45 t ja opiskelijan henkilökohtaista työskentelyä n. 115 t.

Arviointi
hyväksytty / hylätty

 

 

5j3 Taiteellinen jatkotutkintoseminaari

Laajuus

1–3 op

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu taiteilijakoulutuksessa ja taiteellisessa kehittäjäkoulutuksessa opiskeleville jatko-opiskelijoille. Suunnitelmaa valmistelevan opiskelijan statuksen omaavia voidaan ottaa seminaariin harkinnan mukaan, jos seminaarissa on tilaa. 

Opettajat

Vastuuopettajat: Olli Porthan, Anu Vehviläinen ja Päivi Järviö, lisäksi vierailevia ohjaajia.

Aika

Perjantaisin klo 11.00–12.30, alkaa 14.9.2018, kokoontuminen sopimuksen mukaan 6 kertaa lukukaudessa.

Paikka

M-Organo

Kurssikuvaus

Tavoite on luoda ympäristö, jossa on mahdollista syventyä taiteilijakoulutettavien taiteelliseen opinnäytteeseen liittyviin kysymyksiin. 

Seminaarin osallistujat valmistelevat vuorollaan alustuksen, joka voi koostua esimerkiksi lyhyestä, etukäteen lähetetystä tekstistä, elävästä musiikista, puheesta, nuottikuvan tarkastelusta ja muusta opiskelijan tarpeelliseksi katsomasta. Työskentelyn keskiössä on opiskelijan oma soittaminen/laulaminen ja jatkotutkintokonsertin tai äänitteen työstämiseen liittyvät kysymykset.

Opetus- ja työmuodot

Seminaarityyppinen työskentely käsittää alustettuja esityksiä ja keskustelua.

Osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen ryhmän säännölliseen toimintaan ja aktiivinen osallistuminen siihen.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

24 t + 57 t

Arviointi

hyväksytty / hylätty

 

5j3 Artistic doctoral seminar

Target group

The seminar is designed for doctoral students both in the artistic study programme and in the applied artistic study programme. Preparatory external students can be accepted in the seminar at the discretion of the teachers if the number of students allows it.

Extent

1–3 credits

Course description

The aim is to create an environment where it is possible to focus on questions related to the doctoral students’ artistic proof of proficiency.

The students will prepare an introduction preparing for the discussion. This may consist of a short text sent in advance, live music, speaking, discussing the notation, and other material deemed useful by the student. The playing/singing of the student in connection with questions related to the preparing of doctoral concerts or recordings is at the core of the discussion.

Teachers

Teachers in charge: Olli Porthan, Anu Vehviläinen and Päivi Järviö, in addition, visiting teachers.

Time

Autumn 2018–Spring 2019: Fridays at 11.00–12.30, beginning on 14.9.2018. Seminars organized 6 times each semester.

Place

M-Organo

Modes of teaching and learning

The central aspect of the work in the seminar is the student’s introduction to his/her topic followed by a constructive discussion between the students and teachers. Attending the seminar requires the students to prepare for the seminars and to participate regularly and actively to the class discussions.

Estimated contact tuition and individual study

24 t + 57 t

Evaluation

pass/fail

 

5j4 Kirkkomusiikin jatkotutkintoseminaari

Laajuus

2‒6 op

 

Kohderyhmä

Jatko-opiskelijat

 

Opettajat

 

yliopistonlehtori Jorma Hannikainen jorma.hannikainen@uniarts.fi ja professori Timo Kiiskinen timo.kiiskinen@uniarts.fi. Vierailevia luennoitsijoita tarpeen mukaan.

 

Aika

Perjantaisin klo 12:15–16:00

pe 14.9.

pe 12.10.

pe 9.11.

pe 14.12.

 

2018

pe 18.1.

pe 8.2.

pe 8.3.

pe 12.4.

 

 Paikka T-327

 

Tavoitteet ja sisältö

Kirkkomusiikkiin liittyvien jatko-opintojen tukeminen ja tutkimushankkeiden kehittäminen

 

 Opetus- ja työmuodot

Seminaarissa opiskellaan tutkimustaitoja ja käsitellään jatko-opiskelijoiden kirjallisia opinnäytetöitä sekä tarpeen vaatiessa myös muita jatko-opintoihin liittyviä kysymyksiä. Keskeistä on oman tekstin valmistamisen ohella muiden opiskelijoiden teksteihin tutustuminen ja niiden pohjalta käytävät keskustelut. Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijoiden lisäksi seminaariin voi osallistua vierailijoina ja esitelmän pitäjinä myös muita liturgisen musiikin ja virsilaulun tutkimuksen parissa työskenteleviä, kuten postdoc-tutkijoita tai maisterivaiheen opiskelijoita sekä myös muiden yliopistojen tutkijoita. Seminaariin voivat osallistua myös kirkkomusiikkiin liittyviä jatkotutkintosuunnitelmia valmistelevat ylimääräiset opiskelijat.

 

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

Kontaktiopetus enint. 40 tuntia, omakohtaista työskentelyä n. 32–122 tuntia osallistumisesta ja tavoitellusta opintopistemäärästä riippuen.

Arviointi

hyväksytty / hylätty

 

j2-36 Esittämiskäytäntöjen seminaari

laajuus: 2 - 4 op

Kohderyhmä

Jatko-opiskelijat. Ylimääräisen opiskelijan statuksen omaavia voidaan ottaa seminaariin harkinnan mukaan, jos seminaarissa on tilaa ja opiskelijan aihepiiri siihen soveltuu.

Opettaja

Lehtori, MuT Päivi Järviö

Aika

sl 2018–kl 2019, pe klo 13-15
Seminaari kokoontuu 8–10 kertaa lukukaudessa. Seminaarin aikataulu sovitaan lukukauden alussa.

Paikka

T-331

Tavoite ja sisältö

Seminaarin tavoitteena on opinnäytteiden ja kirjallisten töiden valmistumisen ja taiteellisen projektin tukeminen.

Seminaarissa käsitellään länsimaisen taidemusiikin esittämisen ja esittämiskäytännön kysymyksiä lähinnä taiteilijakoulutuksen kirjallisissa töissä sekä kehittäjä- ja tutkijakoulutuksen opinnäytetöissä. Sen lisäksi voidaan käsitellä taiteellisen työn kysymyksiä, ns. vanhan musiikin tutkimusta sekä yleisiä tutkimuksen ja jatko-opiskelun kysymyksiä.

Opetus- ja työmuodot

Keskeinen työmuoto on ryhmän keskustelu opiskelijan alustuksen pohjalta. Osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen ryhmän säännölliseen toimintaan ja aktiivinen osallistuminen siihen.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

kontaktiopetus 32–40 t, henkilökohtainen työskentely 22–76 t

Arviointi

hyväksytty / hylätty

Tiedustelut

paivi.jarvio@uniarts.fi

 

j2-4 Doctoral Seminar (Music education)

Dr Tuulikki Laes

Dates: Fridays 15:00 - 18:00

Autumn: 14.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.

The first seminar of the Fall is the Supernumerary Orientation seminar on the 14th of September. This seminar is compulsory for all supernumerary students.

Spring: TBA

6ECTS

Course outcome: Students will gain the skills required to work as a researcher in music education, performing a wide variety of professional and expert tasks. The student is able to participate in both domestic and international research forums, as well as understand their own position in the academic field. Students will develop critical thinking skills and the abilities to offer and receive constructive critique. Students will learn the principles of international scientific publication, as well as the principles of engaging with the Finnish media.

 

Course description: The weekly doctoral seminars offer opportunities for students to workshop their research projects-in-progress. Each accepted doctoral student is expected to share their work once per year, and supernumerary students are welcome to share their work if time permits. Presentations may include research plans, article drafts, posters, conference presentations, chapter drafts and other relevant materials. Research reach-out skills, writing and publishing skills and other relevant topics are also discussed. Doctoral seminar protocol, as outlined in Optima, should be followed.

 

Assessment: pass/fail determined by attendance and participation.

Open to: Supernumerary and accepted doctoral students

 

j2-6 Jatkotutkintoseminaari (jazz)

Laajuus

3-6 op

Opettaja

Professori Jukkis Uotila

Aika

 sl 2018-kl 2019

Perjantaisin klo 10.00-12.00

Paikka

Tarkemmat seminaaripäivät ilmoitetaan osallistujille.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

Seminaarityöskentelyä enintään 60 tuntia lukukaudessa, 2 tuntia viikossa. Itsenäistä työskentelyä 21-108 tuntia lukuvuodessa.

Tavoite

Seminaarin tarkoituksena on perehtyä jazzmusiikin osaston taiteellisten tutkintojen sisältöihin ja niihin liittyviin kirjallisiin töihin, ohjata jatko-opiskelijoita jatkotutkintoprojektin suunnittelussa, käytännön toteutuksessa, esittämisessä ja kirjoittamisessa. Tutkintojen taiteellista sisältöä käydään läpi soittaen, analysoiden ja keskustellen (taiteilijakoulutus). Myös kehittäjä- tai tutkijakoulutuksessa opiskelevat osallistuvat seminaariin ja saavat tutkintonsa sisältöön taiteellista ohjausta. Ohjelmaan voi sisältyä mm. teemaseminaareja ja vierailuluentoja.

Työmuodot

Työmuotoina ovat mm. omista projekteista raportointi, muiden jatko-opiskelijoiden projekteihin tutustuminen, niistä keskusteleminen sekä alan kirjallisuuteen tutustuminen.

Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista seminaariohjelmaan.

Olennaisena taiteellisena työmuotona on käydä soittaen läpi tutkinnon materiaalia professorin ja jatko-opiskelijakollegion avustuksella.

Seminaaritilaisuuksissa käsitellään lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon tähtäävien jatko-opiskelijoiden alustuksia jatkotutkintoprojekteista. Opiskelija varaa seminaareista ajan oman jatkotutkintoprojektin esittelyyn. Materiaali tulee toimittaa seminaariin osallistujille viimeistään 1 viikkoa ennen käsittelyä.

Jatko-opintoja suunnittelevat osallistuvat seminaarin työskentelyyn yhden lukuvuoden ajan. Sinä aikana suoritettavasta jatko-opintosuunnitelman ja siihen liittyvän esseen kirjoittamisesta sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen.

Seminaarin aikataulusta sovitaan kunkin lukukauden alussa. Seminaarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse.  Seminaari on avoin kaikille Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijoille, mutta osallistumisesta on sovittava professori Jukkis Uotilan kanssa. Ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Seminaariin ilmoittautuminen on sitova.

Suoritukset

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arvostelu

hyväksytty a/hylätty i

 

j2-6-1 Jatkotutkintoseminaari, taiteellinen syventyminen (jazz)

Laajuus

3-6 op

Opettaja

Professori Jukkis Uotila

Aika

sl 2018-kl 2019

Perjantaisin klo 10.00-12.00, Tarkemmat seminaaripäivät ilmoitetaan osallistujille.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

Workshop-työskentelyä enintään 60 tuntia lukukaudessa, 2 tuntia viikossa. Itsenäistä työskentelyä 21-108 lukuvuodessa.

Tavoite

Tarkoituksena on soittamalla tutkia jazzmusiikin taiteellisten tutkintojen sisältöihin liittyvää materiaalia professorin johdolla. Workshop-muotoisessa työskentelyssä keskitytään yksityiskohtaisesti jazzilmaisun tyyliestetiikan ja improvisoinnin erityispiirteisiin ja pyritään syventämään opiskelijoiden taiteellista näkemystä.

Työmuodot

Seminaarin aikataulusta sovitaan kunkin lukukauden alussa. Seminaarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Seminaari on avoin kaikille Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijoille, mutta osallistumisesta on sovittava professori Jukkis Uotilan kanssa. Ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Seminaariin ilmoittautuminen on sitova.

Opetuksen ajankohta

Suoritukset

Arvostelu

hyväksytty a/hylätty i

 

 

j2-7 Jatkotutkintoseminaari  (kansanmusiikki)

Aika

 joka toinen perjantai klo 9.30 - 16.00

Paikka

Sibelius-Akatemian T-talon Ackté-sali (4. krs)

Laajuus
3–6 op

Opettajat
professori Kristiina Ilmonen, professori Vesa Kurkela

Tavoite ja sisältö

Jatko-opiskelija saa taiteelliset, tiedolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia joko esittävänä, opettavana tai tutkivana kansanmuusikkona vaativissa alan asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Jatko-opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot taiteellisesta, soveltavasta ja tieteellisestä tutkimuksesta ja hallitsee syvennetysti tiedot ja taidot jostakin näistä tutkintovaihtoehdoista. Opiskelijalla on valmiudet taiteellisen ja/tai tieteellisen esityksen tekemiseen sekä valmiudet vertaispalautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä kotimaiseen että kansainväliseen verkottumiseen.   

Opetus- ja työmuodot

Seminaareissa käsitellään jatko-opiskelijoiden töitä tutkija-, kehittäjä- ja taiteilijakoulutuksessa sekä opiskellaan kirjoittamisen tapoja eri koulutusmuodoissa. Kukin opiskelija esittelee opintojensa edistymistä taiteellisten ja/tai kirjallisten esitysten muodossa useamman kerran lukuvuodessa.

Taiteellisia jatkotutkintoja tekevien opiskelijoiden jatkotutkintokonserttien esitarkastukset suoritetaan seminaareissa, kuten myös jo olleiden konserttien seminaariryhmäpalaute. Taiteilijatutkinnon suorittajat esittelevät myös kirjallisen työnsä edistymistä. Kehittäjä- ja tutkijakoulutuksessa olevat laativat työstään kirjallisia esitelmiä tai muita projektinsa esittelyjä. Kehittäjäkoulutuksessa tämä tapahtuu lisäksi ohjausryhmätyöskentelyn muodossa.

Jatkotutkintoseminaareissa tutustutaan lisäksi alan kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen sekä julkaisutoiminnan erityisaiheisiin, esitelmien ja alustusten tekemisen tapoihin sekä laaditaan portfolion omaisia taiteilija- ja/tai tutkijaesittelyjä.  

Vastuullinen professori pitää lisäksi jokaisen jatko-opiskelijan kanssa vähintään kaksi henkilökohtaista tapaamista lukuvuodessa. Niissä keskitytään paitsi koko tutkintoon yleisesti, erityisesti kirjallisen työn edistämiseen.

Jatko-opintoihin hakeutuvat ylimääräiset opiskelijat osallistuvat seminaariin varsinaisten jatko-opiskelijoiden kanssa ja valmistelevat seminaareissa tutkintosuunnitelmiaan yleensä yhden lukuvuoden ajan.

Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista seminaareihin. Seminaarin tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Kirjalliset alustukset lähetetään seminaariryhmälle neljää päivää ennen seminaari-istuntoa.

Suoritus

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn sekä omien opintojen edistymisen aktiivinen esittely.

Arvostelu

a – i

 

 

j2-a Jatkotutkintoseminaari / Doctoral seminar (3-6 op) (Taidehallinto, Arts management)

Laajuus
3–6 op

Opettajat
Tanja Johansson ja vierailevia luennoitsijoita

Aika

Sl 2018 - kl 2019

Paikka
T-404

Tavoite ja sisältö

Seminaarin aikana opiskelijalle kehittyy ymmärrys tieteellisen tutkimuksen perinteestä ja tutkijan roolista yhteiskunnassa. Seminaarissa jatko-opiskelija kehittää valmiuksia toimia itsenäisenä ja kriittiseen ajatteluun kykenevänä tutkijana sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Jatko-opiskelija omaa myös rakentavan vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot sekä hallitsee taidehallinnon alan kansainvälisen tieteellisen julkaisemisen periaatteet ja keskeisimmät käytännöt.

Opetus- ja työmuodot

Seminaareissa käsitellään jatko-opiskelijoiden väitöskirjatutkimusten teoreettisia, metodologisia ja käytännön kysymyksiä rakentavan palautteen hengessä. Jatko-opiskelijat opponoivat toistensa töitä, tutustuvat väitöskirjojen erilaisiin malleihin ja rakenteisiin sekä tuovat käsiteltäviksi ajankohtaisia konferenssiesitelmiä, artikkeliluonnoksia, referee-palautteita ja muita julkaisemiseen liittyviä seikkoja. Myös akateemisen kirjoittamisen tyylejä ja käytäntöjä käsitellään koko seminaarin ajan.

Taidehallinnon jatko-opintoihin hakeutuvat ylimääräiset opiskelijat valmistelevat seminaarissa jatkotutkintosuunnitelmiaan yleensä yhden lukuvuoden ajan.

Arvostelu

a/i

 

j2-t Jatkotutkintoseminaari  (musiikkiteknologia)

Extent
3–6 ECTS

Teachers
Kalev Tiits, Andrew Bentley

Time
Fridays 9.30-11.30

Fall: 21.09., 05.10.,19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 14.12.

Spring:11.01., 08.02., 15.02., 08.03., 22.03., 05.04., 19.04.,

 

Place
Music Centre, Sara classroom

 

Evaluation

 

a / i

 

j34 Oopperantutkimuksen postdoc-/doc-/maisteri-seminaari

Kohderyhmä

Seminaari sopii kaikkien linjojen jatko-opiskelijoille, post-doceille sekä maisterivaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, joiden tutkimusaihe liittyy oopperaan, erityisesti oopperanhistoriaan. Kurssi avoin muidenkin yliopistojen opiskelijoille ja post-doceille.

Laajuus

2–6 op


Vastuuopettaja

professori Anne Kauppala

Aika

sl 2018 – kl 2019, maanantaisin 14.30-16.30

Paikka

T-331 sekä T-talon Auditorio sl 2018 ja Ackté-sali kl 2019

Tavoite

Oopperantutkimus on kasvava tutkimusala, jonka tutkijat ovat hajaantuneet moneen eri yliopistoon ja oppiaineeseen. Seminaarin tavoitteena on toimia tekeillä olevien tutkimustekstien turvallisena kommentointi-foorumina, edistää metodista keskustelua, tukea tutkijoiden keskinäistä verkostoitumista ja tukea uusien tutkimushankkeiden valmistelua. Seminaarin puitteissa voidaan tukea oopperantutkimuksen lukupiirin muodostamista ja toimintaa.

Opetus- ja työmuodotSeminaari kokoontuu n. kerran kuussa kuuntelemaan asiantuntija-alustusta. Tämän lisäksi seminaarin jäsenet esittelevät tekeillä tai valmisteilla olevia hankkeitaan ja tutkimuksiaan sovitun aikataulun mukaisesti. Tarpeen mukaan järjestetään tutumiskäyntejä relevantteihin arkistoihin, museoihin tai näyttelyihin. Yksityiskohtaisemmat työmuodot sovitaan lukukauden alussa. 

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

Kontaktiopetusta max. 45h ja omakohtaista työskentelyä n. 115h

Arvostelu

hyväksytty/hylätty

 

j36 Musiikinhistorian lukupiiri

Laajuus

3-5 op

Vastuuopettajat

prof. Vesa Kurkela

Aika

kerran kuukaudessa torstaisin klo 10–12, alk. 20.9. (syksyn muut ajat: 25.10; 15.11; 13.12.)

Paikka

T-327

Kohderyhmä: Tohtoriopiskelijat, musiikinhistorian tutkijat ja muut vakavasti musiikinhistoriasta kiinnostuneet opiskelijat

Ennakkoilmoittautuminen: weboodiin elokuun loppuun mennessä .

Tavoitteet ja sisältö

Opintojaksolla perehdytään teokseen Cook & Pople (eds.), The Cambridge History of Twentieth Century Music (luvut 11–22). Työskentely koostuu kirjan lukujen itsenäisestä opiskelusta sekä opittua syventävästä ja selventävästi keskustelusta, kommentoinnista ja debatoinnista lukupiirin kuukausittaisissa istunnoissa. Myös muut työskentelymuodot (mm. kirjalliset esitelmät) mahdollisia erikseen sovittavalla tavalla.

Kirja (useampi kappale) on lainattavissa Taideyliopiston kirjastosta. Kirjan sisällysluettelo löytyy internetistä osoitteessa:

https://books.google.fi/books?id=g3NweXtHo7wC&printsec=frontcover&hl=fi&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Arviointi

hyväksytty / hylätty

 

jv40 Historiantutkimuksen torstaifoorumi

Laajuus

2–4 op

Kohderyhmä

Post doc -tutkijat, tohtorikoulutettavat, edistyneen vaiheen perusopiskelijat

Opettaja

Vierailevat luennoitsijat

Vastuuopettajat: Kaarina Kilpiö, Vesa Kurkela

 

Aika
syys- ja kevätlukukausi torstaisin kerran kuukaudessa klo 13:00–16:30

20.9. Eva Moreda Rodriguez (University of Glasgow): Researching early recordings and their cultures: between Performance Studies, Cultural History and Sound Studies

[27.9. "bonuskerta" Jeff Benjamin (Columbia University): The Listening Act]

25.10. Derek Scott (University of Leeds): Studying Older Forms of Popular Music

15.11. Aimo Ruusunen: Opin haussa ja kaukokaipuussa -teoksen taustatutkimus, metodologia ja synty

13.12. Ville Lukkarinen: Taiteen ymmärtäminen historiallisessa kontekstissaan

17.1. Hanna Järvinen (TaiY/TeaK): Composition vs. Performance: Historical Changes in Dance Authorship

21.2. Tiina Kinnunen (OY): Historiantutkimuksen "käänteet" ja niiden vaikutus: kuinka kirjoittaa feminismin ja sodan historiasta?

21.3. Johanna Vakkari (TaiY/KuvA): Kysymyksiä ja vastauksia Suomen ensimmäisen taidehistorian professorin J.J. Tikkasen henkilöarkistosta

25.4. Ulrik Volgsten (Örebro universitet): Everyday Devices – Mediatization of Music and the Musicalization of Media and Everyday Life

9.5. Janne Lahti (HY): Historiantutkimuksen lähestyminen kolonialismin näkökulmasta

Paikka

T-327 

 

Tavoitteet ja sisältö

Historiaverkoston torstaifoorumin puitteissa kuullaan ja konsultoidaan Taideyliopiston ulkopuolisten historiaoppiaineiden ja eri lähestymistapojen edustajia. Pyrkimyksenä on kehittää yliopiston historia-aiheita tutkivien metodista osaamista sekä tajua historia-aiheiden käsittelytavoista.

 

Opetus- ja työskentelymuodot

Kokoontumiset järjestetään kerran kuussa (syyskaudella neljä, kevätkaudella viisi kertaa). Tilaisuudet noudattavat pääsääntöisesti muotoa 1,5 tuntia esitelmää + 1,5 tuntia tapaustutkimusten kommentointia. Istuntojaksojen välissä pidetään pieni tauko. Osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen ryhmän säännölliseen toimintaan ja työskentelyyn liittyvien tekstien lukeminen ja kommentointi. Opintosuoritusmerkinnän perusteena on oppimispäiväkirja (1 sivu kokoontumiskertaa kohden), joka palautetaan lukuvuoden päätteeksi vastuuopettajille.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan henkilökohtainen työ

kontaktiopetus 36 t

opiskelijan henkilökohtainen työ 18–92 t

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

 

S-ST33 Musiikkianalyyttisen tutkimuksen seminaari (Suurpää)

Extent

4 cr

Target group

The seminar is intended for doctoral students writing either in English or in Finnish. Supernumerary students preparing a doctoral study plan may also attend.

Coordinating teacher
Professor Lauri Suurpää

Time
Autumn 2018–-Spring 2019: Fridays 13-15

Place
T-419

Learning outcomes and content
Support for the writing of dissertations and other assignments in the music theory and composition programme.

Instruction and study

The instruction shall come in the form of a traditional academic seminar, to which students bring their own research texts. The central aspect aside from preparing their own dissertation text, is studying other students' texts and to engage in the discussions that arise.

The working language will be English, provided participants include non-Finnish students.

Estimated contact tuition and individual study
Autumn term: contact tuition 20 hrs plus individual study 34 hrs; Spring term: contact tuition 20 hrs plus individual study 34 hrs.

Evaluation

Pass / Fail
 

 

1SV8 Tutkielmaseminaari jatko-opiskelijoille/Sävellyksen jatkotutkintoseminaari (Puumala)

 

Laajuus

2‒6 op

Kohderyhmä

Jatko-opiskelijat

Opettaja
Professori Veli-Matti Puumala

Paikka
T-429

Tavoitteet ja sisältö

Tavoite on luoda toimiva ympäristö, jossa on mahdollista syventyä säveltäjien jatkotutkintoon liittyviin sävellyksellisiin erityiskysymyksiin.

Opetus- ja työmuodot

Seminaarissa käsitellään säveltäjien taiteelliseen jatkotutkintoon liittyviä sävellyshankkeita sekä kirjalliseen työhön liittyviä kysymyksiä. Seminaariin osallistuvat säveltäjät raportoivat säännöllisesti sävellyshankkeistaan sekä tutustuvat muiden seminaariin osallistuvien hankkeisiin. Keskeisin työskentelymuoto on keskustelu opiskelijan alustuksen pohjalta. Osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen ryhmän toimintaan.

Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ

40 t + 68 t

Arviointi

hyväksytty / hylätty

 

 

Palaa opetustietojen etusivulle