Äänisuunnittelun koulutusohjelma - Valintaperusteet

_____________________________________________________________
Tutkinto: teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri
Opintojen kesto: 3 + 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi
​_____________________________________________________________

Äänisuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on tuottaa äänen osaajia taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus-, media- ja muut esittävän taiteen ja kulttuurin alat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä äänellisiä osaajia. Koulutus avaa opiskelijan ääniesteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä toteutukseen, analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin.

Äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut maisteri tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee äänellisiä ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä.

Koulutus kehittää opiskelijan materiaalinhallintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Valmistuneella opiskelijalla on valmius omaksua käyttöönsä uusimpia teknologioita ja toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omia työtapojaan, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Äänen osaaja voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta.

Äänisuunnittelun koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin, intensiivisestä lähiopetuksesta koostuviin kandidaatinopintoihin (180 op) sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin (120 op). Opiskelijan on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistään maisterin tutkintoon. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valosuunnitteluun että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija keskittyy äänisuunnitteluun ja sen työtapoihin. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna äänisuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen.

Maisterin tutkinnon (120 op) opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisteriopintoihin kuuluu 36 opintopistettä pakollisia opintoja sisältäen opinnäytteen. Tämän lisäksi opiskelija liittää opintoihinsa yksilöllisiä opintoja 84 opintopisteen verran. Opiskelija koostaa yksilölliset opinnot äänisuunnittelun maisteriohjelman, muiden Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien tai toisten koti- tai ulkomaisten korkeakoulujen opintojaksoista. Opinnot sisältävät myös itsenäisesti suoritettavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti.

 

Huom! Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

 

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka valintakokeissa on osoittanut taiteellisen lahjakkuutensa ja soveltuvuutensa alalle ja joka on suorittanut:

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto);
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos hakija kuitenkin on valintakokeissa osoittanut erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle, voidaan hänet hyväksyä ilman edellä mainitun tutkinnon suorittamista.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Äänisuunnittelun koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

Arviointikriteerit

 • äänellinen lahjakkuus
 • omaperäisyys ja mielenkiintoisuus
 • ryhmätyökyky ja kommunikaatiotaidot
 • kyky arvioida omaa taiteilijuutta
 • soveltuvuus alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei selitetä eikä tarkenneta.

Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

 1. Tee äänellinen lahja valitsemallesi vastaanottajalle. Äänitiedoston maksimipituus on 2 min. Liitä mukaan lahjaasi ja lahjan vastaanottajaa valottava teksti, pituus enintään yksi sivu (A4).
   
 2. Kirjoita enintään kolme sivua (A4) pitkä teksti äänistä, joita et halua kuulla tai joihin olet loputtoman kyllästynyt.
   
 3. Motivaatiokirje. Miksi haet esittävien taiteiden äänisuunnittelun koulutusohjelmaan? Arvioi omia vahvuuksiasi suhteessa äänelliseen ilmaisuun, esittäviin taiteisiin ja työskentelyyn taiteellisessa työryhmässä. Mikä koulutustaustassasi, työkokemuksessasi tai harrastuksissasi on tässä suhteessa merkittävää? Missä koulutus voisi sinua viedä eteenpäin? Pituus enintään kaksi sivua (A4). 

 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Lintulahdenkatu 3 olevissa tiloissa.

Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana voidaan tehdä.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

 

Hakuaika: 9.1. - 24.1.2019

 

1 vaihe:

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

valinnat: 21.5. - 24.5.2019

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.

 

NÄIN HAET
 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Äänisuunnittelun koulutusohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Äänisuunnittelu, teatteritaiteen kandidaatti + maisteri (3 v + 2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Todistus opetus-/tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi
  Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät Opintopolusta.

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. 

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.