Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori, erityisalana luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin sekä musiikillisten ja muiden kulttuuristen käytäntöjen tutkimus ja kehittäminen

Julkaistu Pe, 08/06/2018 - 17:08
Sibelius-Akatemia
Hakuaika päättyy 31.08.2018 15:00

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

 

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan Seinäjoelle viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään

KULTTUURISEN MUSIIKINTUTKIMUKSEN PROFESSORIA

erityisalana luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin sekä musiikillisten ja muiden kulttuuristen käytäntöjen tutkimus ja kehittäminen. Tehtävässä toteutetaan tapahtumallisuutta kaupunkitilassa tutkivien ja kehittävien hankkeiden kokonaisuuksia. Työ alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2019 alkupuolella.

Taustatiedot ja toimintaympäristö

Professuuri perustuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Seinäjoen yliopistokeskuksen sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan ja yhteistyöhön. Se on jatkoa vuosina 2002–2017 toteutetuille populaarimusiikin ja kulttuurisen musiikintutkimuksen professuureille. Professuuri kuuluu Etelä-Pohjanmaalla toimivaan kuuden yliopiston monitieteiseen tutkimusverkosto Epanetiin (www.epky.fi/epanet).

Professuuri vahvistaa tutkimusosaamista Seinäjoen yliopistokeskuksen hyvinvoinnin ja luovuuden painoalalla. Se sijoittuu hallinnollisesti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolle. Professori työskentelee ensisijaisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja tarvittaessa Taideyliopiston Helsingin toimipisteissä, mutta tutkimusryhmän jäsenet voivat toimia muuallakin. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys perustaa professorin työn tueksi ohjausryhmän, johon kutsutaan jäseniksi rahoittajien edustajat ja tarvittaessa myös muita hankkeen kannalta tarpeellisia tahoja. 

Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan alueella on pitkä historia musiikkitapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritapahtumiin kaupunkisuunnittelun osana halutaan panostaa jatkossakin strategisella ja toiminnallisella tasolla. Tapahtumien ohella paikalliset yhteisöt ja yritykset ovat pyrkineet aktivoimaan rajoja ylittävää musiikkitoimintaa muun muassa rytmimusiikkiverkoston avulla. Aktivointiin on liittynyt monipuolinen koulutustoiminta ja musiikkialan yrittäjyyden edistäminen, tavoitteena Seinäjoen kaupungin ja koko Etelä-Pohjanmaan elinvoiman vahvistaminen. Erityisesti musiikkitapahtumat ovat tutkitusti tärkeä osa alueen elinvoimaisuutta, ja ne vaikuttavat monella tapaa myönteisesti asukkaiden, vierailijoiden ja elinkeinoelämän hyvinvointiin sekä luovan toimintaympäristön syntymiseen. Lisäksi kulttuurialan yrittäjyys ja sitä tukeva koulutus tarjoavat mahdollisuuden monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa. Aktiivinen ja asukkaita osallistava taidetoiminta ovat myös positiivinen hyvinvointi- ja identiteettikysymys: ne lisäävät koko maakunnan asukkaiden kulttuurista ja sosiaalista pääomaa sekä kykyä oman elämän hallintaan.

Lisätietoa Sibelius-Akatemiasta ja Seinäjoen yliopistokeskuksesta löytyy verkkosivuilta www.uniarts.fi ja www.ucs.fi.

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 • tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 • johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 • ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 • osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 • antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 • hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 • Tapahtumallisuutta kaupunkitilassa tutkivien ja kehittävien monitieteisten hankkeiden suunnittelu, toteuttaminen sekä ulkoisen rahoituksen hankkiminen
 • Hyvinvoinnin ja luovuuden painoalaa vahvistavan tutkimusryhmän (vähintään 3 jäsentä) muodostaminen, johtaminen ja ohjaaminen
 • Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen
 • Musiikki- ja kulttuurialaa tukevan uusimman tiedon kokoaminen sekä uuden tiedon ja uusien käytäntöjen tuottaminen
 • Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden edistäminen tutkimuksen avulla
 • Alan keskusteluun osallistuminen ja alan tutkimustiedon käytön edistäminen yhteiskunnassa
 • Seinäjoen yliopistokeskuksen professoriyhteistyöhön osallistuminen

Seinäjoen yliopistokeskuksessa tämän avaintehtävän luontaisia yhteistyökumppaneita ovat ainakin seuraavat alueella jo toimivat tutkimusryhmät: Arkkitehtuurin Alvar Aalto -professuuri, uuteen osaamisperustaiseen alue- ja kaupunkikehittämiseen liittyvä professuuri, aluehistorian professuuri, lasten ja nuorten terveyden edistämiseen liittyvä professuuri sekä elintarvikekehitykseen liittyvä professuuri.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa myös yliopistolaissa, Taideyliopiston henkilöstösäännössä jne. Lisätietoa näistä löydät tämän linkin kautta avautuvasta dokumentista (pdf).

Valintakriteerit

Edellytämme valittavalta henkilöltä professuurin tehtäväaluetta edustavaa

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • näyttöä korkeatasoisesta tutkimuksesta ja julkaisutoiminnasta
 • näyttöä kyvystä toimia vuorovaikutteisesti monialaisessa tutkimus- ja koulutusympäristössä
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimiseen liittyvästä osaamisesta
 • kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä
 • vankkaa kokemusta opinnäytteiden ohjaamisesta ja hyvää opetustaitoa.

Tehtävään valittavalta professorilta edellytetään lisäksi syvällistä asiantuntijuutta ja kykyä koordinoida tutkimusta yhdellä tai useammalla seuraavista aihealueista:

 • Kaupunkitilat, tapahtumatuotanto ja tapahtuma-alustat
 • Alueellisen identiteetin ja osallisuuden vahvistaminen taiteen keinoin
 • Musiikillinen toiminta ja käytännöt luovassa kaupunkikontekstissa
 • Kulttuuri ja hyvinvointi luovassa kaupunkiympäristössä
 • Taiteellisen toiminnan ja ympäröivän yhteiskunnan uudistaminen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan avulla
 • Tapahtumatuotannon johtaminen ja yleisön yhdenvertainen osallistaminen
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen kulttuurin saavutettavuudessa

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsomme

 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • näytöt monialaisten tutkimusprojektien suunnittelusta ja johtamisesta

Hakijoiden sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioimme hakuasiakirjojen ja mahdollisen soveltuvuuden arvioinnin sekä muiden käytettävissä olevien tietojen avulla. Tarvittaessa voimme käyttää soveltuvuuden arvioinnissa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Kotimaisilta hakijoilta edellytämme erinomaista suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytämme hyvää suomen kielen ja erinomaista englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Työsuhteen ehdoissa noudatamme yliopistojen palkkausjärjestelmää  ja palkkaukseen sovellamme työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää, jossa on määritelty opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkataulukko. Sovittavat tehtävät ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Tehtävän vaativuustaso on 8–9, jolloin kokonaiskuukausipalkka asettuu 5 400–6 800 €. Alkupalkka neuvotellaan työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka päättää valinnasta. Arvioimme rekrytointiprosessin päättyvän vuodenvaihteessa 2018-2019.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 15:00 (CET +2). Englanninkieliset hakemukset pyydämme toimittamaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle sähköpostitse (pdf-muodossa) osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)

2. Suunnitelma monialaisesta tutkimushankkeesta, joka toteutetaan professuurin aikana (enintään 12 sivua; Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Suunnitelma tulee laatia Suomen Akatemian ohjeen mukaisesti http://www.aka.fi/tutkimussuunnitelma/. Suunnitelman tulee sisältää:

 • tapahtumallisuus kaupunkitilassa -aiheeseen liittyvän tutkimusaiheen kuvaus
 • selvitys tutkimusryhmän muodostamisesta ja sen työnjaosta
 • selvitys tutkimushankkeen rahoittamisesta
 • kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta
 • arvio tutkimuksen vaikuttavuudesta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Tutkimussuunnitelmaa käsitellään koko hakuprosessin ajan luottamuksellisena tietona.

3. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti, ks.

4. Julkaisuluettelo, joka sinun tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti, ks.

5. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakumateriaali tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Emme käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on pyydettäessä toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa varadekaani Elina Laakso, elina.laakso(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4385. Voit myös jättää soittopyynnön sähköpostitse tai tekstiviestillä.
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4213.