Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Koreografian professori

Julkaistu Pe, 24/11/2017 - 14:58
Teatterikorkeakoulu
Hakuaika päättyy 23.01.2018 12:00

KOREOGRAFIAN PROFESSORIN REKRYTOINTISELOSTE                                                                                     

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelma

Taideyliopisto on suomalaisen taideperinteen vaalija ja tulevaisuuden taiteilijoiden lähtöalusta. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja ja elinvoimaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 700.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on rohkea ja yhteisöllinen esittävien taiteiden koulutuksen ja taiteellisen tutkimuksen eurooppalainen edelläkävijä.

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisistalähiopinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan itsenäistä taiteilijuutta, kriittistä tietoisuutta, ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta. Ohjelman pedagogisessa ajattelussa korostetaan kollegiaalisen oppimisen, vuorovaikutuksen, keskustelun ja yhteistyön keskeisyyttä opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja vastuullisuuden ohella.

Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa taiteelliseen kehittymiseen kannustavan monipuolisen oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat koreografian teemaopinnoista ja omista taiteellisista projekteista, nykyesitystä ja koreografiaa taustoittavista opinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista ja opinnäytteestä. Ohjelmassa korostetaan nykytaiteilijan tutkivaa ja uutta luovaa suhdetta kulttuuriin sekä taiteilijan yksilöllisten ja kollektiivisten, ammatillisten ja yhteisöllisten roolien vuorovaikutusta ja dynamiikkaa.

Ohjelma on monin tavoin sitoutunut yhteistyöhön Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien kanssa. Se tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle hyödyntäen akatemian esitystiloja ja opetusteatterin palveluja. Ohjelma toimii aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla lähtökohtanaan nykykoreografin työn kansainvälinen luonne ja toimintakenttä.

Koreografin maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa ja on keskeinen toimija Teatterikorkeakoulun kansainvälisessä tanssin tutkimusta julkaisevassa Kinesis - julkaisusarjassa.

Koreografian professorin tehtävä ja sen sijoittuminen

Koreografian professorin tehtävä sijoittuu koreografian maisteriohjelmaan. Koreografian maisteriohjelmaan otetaan joka toinen vuosi enintään 5 opiskelijaa. Lukuvuonna 2017–2018 opiskelijoita on yhteensä 8.

Tehtävä alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan ja toimikausi on viisi vuotta. Tehtävän opetusala on tanssitaide erityisesti koreografia.

Professorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8 tai 9.

Professori johtaa ja kehittää koreografian maisteriohjelmaa yhdessä maisteriohjelman henkilöstön sekä muiden koulutus- ja maisteriohjelmien johtajien ja niiden henkilöstön kanssa. Professori osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Professorin tehtäviin kuuluu Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston kehittäminen sekä hallinnollisia tehtäviä.

Teatterikorkeakoulun ohjesäännön 4.1 §:n mukaisesti professori koulutusohjelman johtajana

 • johtaa koulutusohjelmaa
 • vastaa taiteellis-pedagogisesta linjaamisesta ja kehittämisestä
 • vastaa esimiestoiminnasta ja taloudesta
 • ottaa tuntiopettajat
 • vastaa siitä, että opetusta ja rekrytointeja koskevat asiat käsitellään osallistavasti henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa
 • vastaa siitä, että palautetta kerätään säännöllisesti ja että se otetaan huomioon
 • neuvottelee ja hyväksyy tulossopimuksen
 • neuvottelee ja hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset
 • lausuu opinto-oikeuksia ja opintoja koskevista asioista opetusneuvostolle tai muille tahoille
 • käsittelee muut yksikköä koskevat asiat.

Professorin tehtävistä sovitaan yksityiskohtaisemmin lukuvuodeksi kerrallaan laadittavassa työsuunnitelmassa. Professorin kokonaistyöaika on 1624 h lukuvuodessa.

Kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Yliopistolaki 33 §

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtioneuvoston asetus (770/2009) 1 § säätää vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta seuraavasti:

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Taideyliopiston henkilöstösääntö

Taideyliopiston henkilöstösäännön 14 § mukaan taiteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja/tai erinomaisia taiteellisia ansioita sekä hyvää opetustaitoa. Tehtävään valittavalta edellytetään edustamansa alan asiantuntemusta ja kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja yhteistyöstä.

Tutkimuksellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tutkimustyötä, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan yleiset pätevyysvaatimukset edellyttävät tehtävään valittavalta sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä tehtävän vaatimia muita taitoja kuten esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetusta sisältävissä tehtävissä edellytetään yliopistopedagogisia opintoja tai riittävää pedagogista kokemusta ja opetustaitoa. Tutkimusta sisältävissä tehtävissä edellytetään riittäviä taitoja ja kokemusta tutkimuksen tekemiseen.

Johtamistehtävissä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuvuutta johtamistehtäviin.

Rehtori voi päättää professorin osalta kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta silloin, kun tehtävän menestyksellinen hoitaminen sen mahdollistaa ja kun kielitaitovaatimuksista poikkeaminen mahdollistaa muutoin pätevimmän hakijan valitsemisen.

Koreografian professorin osaamisvaatimukset

Koreografian professori valitaan taiteellisin perustein. Yllä mainittujen lain ja henkilöstösäännön asettamien kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksien lisäksi koreografian professorin tehtävän hoitaminen edellyttää laaja-alaista kokemusta tanssitaiteen eri osa-alueilta ja nykytanssin perinteen sekä tanssitaiteen ajankohtaisten lähestymistapojen ja ilmiöiden tuntemusta. Tehtävään valittavalta edellytetään kiinnostusta alan opettamiseen, kehittämiseen, uudistamiseen ja tutkimiseen. Tehtävä vaatii pedagogista osaamista, johtamiskokemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä edellyttää sitoutumista kokopäiväiseen tehtävän hoitamiseen.

Professorin valitseminen

Rekrytointineuvoston päätöksen mukaisesti koreografian professorin tehtävä täytetään avoimella hakumenettelyllä.

Rehtori ottaa professorin määräaikaiseen työsuhteeseen Teatterikorkeakoulun dekaanin esityksestä. Dekaani tekee esityksen rekrytointineuvoston esityksen pohjalta.

Valinta perustuu hakijoiden ansioiden kokonaisuusvertailuun suhteessa tässä selosteessa esitettyihin vaatimuksiin. Valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota valittavan kykyyn hoitaa tässä kuvauksessa mainittuja tehtäviä menestyksekkäästi. Arvioinnissa hyödynnetään hakemusasiakirjoja, asiantuntijalausuntoja, muita mahdollisia rekrytointineuvoston pyytämiä lausuntoja, opetusnäytettä sekä mahdollista haastattelua ja/tai taiteellisen toiminnan esittelyä.

Hakijoiden tulee varautua opetusnäytteen antamiseen, haastatteluun ja oman taiteellisen toimintansa esittelyyn. Rekrytointiprosessissa noudatetaan esteellisyyskysymyksissä hallintolain 27 - 29 §:iä.

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää seuraava aineisto neljänä (4) kappaleena:

 1. Vapaamuotoinen perustelukirje, jossa hakija kertoo, miksi hakee professorin tehtävää ja mitkä ovat omat vahvuudet suhteessa täytettävään tehtävään ja miten haluaisi uudistaa ja kehittää koreografian maisteriohjelmaa, sekä sen tutkintovaatimuksia ja opetusta osana Teatterikorkeakoulua ja Taideyliopistoa. Esitellessään näkemyksiään hakijan on hyvä huomioida koreografian perinne ja sen ajankohtaiset lähestymistavat ja ilmiöt sekä niiden tulevaisuuden kehityssuunnat.
 2. ansioluettelo
 3. portfolio, joka esittelee keskeisiä taiteellisia ansioita
 4. videotallenteita tehtävän kannalta merkittävimmistä taiteellisista töistä (kesto yht. max 60 min)
 5. enintään kolme (3) kappaletta mahdollisia julkaisuja.

Vapaamuotoinen perustelukirje ja ansioluettelo tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään tiistaina 23.1.2018 klo 12 mennessä.                                                           

Muu aineisto tulee toimittaa osoitteeseen teak.kirjaamo@uniarts.fi tai Teatterikorkeakoulun kirjaamoon PL 20 (Haapaniemenkatu 6), 00097 Taideyliopisto viimeistään tiistaina 23.1.2018 klo 12 mennessä. Tallenteet, jotka ovat muistitikulla, on oltava MP4 – muodossa. Muilla formaateilla olevia tallenteita ei katsota. Videon on auettava myös PC:llä. Tarkasta tallenteen toimivuus ja kirjoita siihen nimesi. Hakemusta ja niiden liitteitä ei palauteta.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävän sisällöllistä kysymyksistä antaa dekaani Maarit Ruikka, 050 581 2649, . Hakumenettelyyn liittyviin tiedusteluihin vastaa palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes, 0400 792 043, laura.jannes@uniarts.fi.