Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeet

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

Miten tehdä asioita esityksellä 2016-2020
Suomen Akatemian rahoittama hanke tutkii, miten tehdä asioita esityksellä. Hanketta johtaa Annette Arlander ja tutkinoina siinä ovat mukana Hanna Järvinen, Pilvi Porkola sekä Tero Nauha.

 

Artsequal
Suomen Akatemian rahoittama ja Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Foucault´n kanssa näyttämölle: Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi? 2015-2017

TeT, näyttelijä Anu Koskisen taiteellinen tutkimus Foucault`n kanssa näyttämölle: Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi? on Koneen säätiön rahoittama nykyteatterin kentälle sijoittuva tutkimushanke. Tutkimuksessa on uutta ja ainutlaatuista filosofi-historoitsija-aktivisti Michel Foucault`n poststrukturalistisen ajattelun soveltaminen ekoskatastrofin tarkasteluun teatterillisen mediumin kautta. Koskinen käyttää tutkimuksensa yhteydessä käsitettä foucault`lainen tutkimusote. Tässä yhteydessä se tarkoittaa diskurssien ja itsekäytäntöjen analyysia, jossa korostuvat diskurssien sisäiset ja itsekäytäntöjen muodostumiseen vaikuttavat valtasuhteet. Tutkimus tiivistyy seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Kuinka hyödyntää foucault`laista tutkimusotetta esityksen tekemisessä?
2. Kuinka näin tehtävien esitysten avulla voi käsitellä ekokatastrofia? Millaista ekologista teatteria tällaisella työskentelytavalla syntyy?
3. Millaisia uusia näkökulmia tällainen taiteellinen tutkimus voi tarjota nykyiselle foucault-vaikutteiselle yhteiskuntatutkimukselle?

Lue tutkimuksesta lisää täältä. 


Tanssin yliopistollinen koulutus - sen merkitys tanssitaiteen, pedagogiikan ja esittävien taiteiden tutkimuksen muotoutumiselle ja kehitykselle 2015-2016

TansT, emerita professori Soili Hämäläisen tutkimus tarkastelee tanssin yliopistollisen koulutuksen taustalla vaikuttaneiden näkemysten merkitystä tanssitaiteen, pedagogiikan ja esittävien taiteiden tutkimuksen muotoutumiselle ja kehittymiselle.Hän pohtii mitä, mistä ja miten tähän päivään on tultu sekä minkälaisia näköaloja 30-vuotisen toiminnan ideat avaavat tulevaisuuteen.Hämäläinen avaa tutkimustaan muun muassa seuraavien teemojen kautta:

1. Tanssitaiteen yliopistollisen koulutuksen alkuvaiheet (visiot, uhat ja mahdollisuudet).
2. Tanssitaiteen yliopistollisen koulutuksen merkitys tanssitaiteelle, pedagogiikalle ja tutkimukselle sekä niiden vuorovaikutukselle.
3. Jatkotutkintojen merkitys alan kehityksessä.

Aineistonaan Hämäläinen käyttää omia työkokemuksiaan 30-vuoden aikana ja tuona aikana kirjoittamiaan artikkeleita sekä muita taidealojen yliopistokoulutukseen liittyviä tutkimuksia ja tekstejä. Tärkeänä teemana hänellä on ollut pohtia tulevaisuutta Taideyliopiston tuomien uusien mahdollisuuksien myötä. Tutkimuksesta julkaistaan kirja Esittävien taiteiden tutkmuskeskus Tutken julkaisusarjassa Nivel syksyllä 2016. Hämäläisen lisäksi kirjoittajina on toistakymmentä pedagogiigan ja tutkimuksen asiantuntijaa. Tutkimus toteutetaan SKR:n Eminentia-apurahan turvin.

 

PÄÄTTYNEET TUTKIMUSHANKKEET

Shifting Dialogues: Research Project on Asian Performance and Fine Arts 2011−2014
Vaihtuvat dialogit – tutkimusprojekti Aasian esitys- ja kuvataiteista oli Suomen Akatemian vuosina 2011−2014 rahoittama Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhteinen tutkimushanke.

 

Havainnosta ilmaisuun: Merleau-Pontyn fenomenologia ja Wilhelm Reichin luonneanalyysi nykytanssijan ruumiillisten prosessien fasilitaattoreina 2010−2012

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen lähtökohtana oli viime vuosikymmeninä eurooppalaisessa nykytanssissa tapahtunut käänne kohti havainnollisempaa ja performatiivisempaa tanssimisen tapaa. Tanssiminen perustuu enenevässä määrin aistisuuden ja havainnon tutkimiselle sekä uudelleen hahmottamiselle. Lisäksi se yhä useammin saa muotonsa esityksessä tapahtuvassa aktuaalisessa vuorovaikutuksessa muiden esiintyjien, katsojien ja ympäristön kanssa. Tämä haastaa tanssijan tunnistamaan ja hyödyntämään omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan tanssimisen materiaalina ja toimimaan avoimissa vuorovaikutussuhteissa kanssatanssijoiden sekä katsojien kanssa. Tutkimushanke etsi keinoja vastata näihin haasteisiin niin käytännöllisellä kuin teoreettisella tasolla. Se kehitti taiteellista menetelmää, joka perustuu Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiseen metodiin sekä Wilhelm Reichin vegetoterapeuttiseen luonneanalyysiin ja jonka tarkoituksena on edistää nykytanssijan aistista, havainnollista ja ilmaisullista toimijuutta. Tutkimus lähestyy aihepiiriään performatiivisen taiteellisen tutkimuksen keinoin, kokeilemalla ja kehittämällä menetelmää taiteellisessa työssä. Tutkimus sisältää kolme taiteellista prosessia. Ne ja niihin liittyvät demonstraatiot ja esitykset toteutettiin yhteistyössä tanssiopiskelijoiden ja muutamien suomalaisten tanssi- ja teatteritaitelijoiden kanssa. Tutkimushankkeen johtajana toimi taiteellisen tutkimuksen professori, TansT Leena Rouhiainen.

Tutustu hankkeeseen tästä. 

 

Training Artists for Innovation 2010–2011
A project in collaboration with Cultuur-Ondernemen (NL), TILLT (SWE), Artlab (DK), Conexiones improbables (ES), and KEA European Affairs (BE) and funded by the EU Culture Programme (Researcher, Dr Kai Lehikoinen, Theatre Academy). Open access publication

 

Quality of Life, Creative Pathways for Family Learning 2009–2012

A project in collaboration with Live Music Now (UK), De Stichting Koffer (NL), and UniT (AT), funded by EU Grundtvig Programme (Researcher, Dr. Kai Lehikoinen, Theatre Academy).

 

Näyttelijäntyö ja nykyaika 2008−2010
Hanke tutki suomalaista näyttelijäpedagogiikkaa monitieteellisesti ja -taidollisesti. Se kokosi yhteen taideyliopistojen näyttelijäntaiteen tutkimuksen sekä yliopistojen teatterin tutkimuksen.

 

Liikkuvaksi mosaiiksiksi: Tanssinopettajien kollegaalisuus ammatillisen opetuskulttuurin tunnistamisen ja uudistamisen välineenä 2008–2010

Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa käynnistyi vuoden 2008 alussa hanke tanssinopettajien kollegiaalisuuden tueksi. Liikkuva Mosaiikki -projektin tavoitteena oli laajentaa tanssinopetuksen tiedonalaa ja luoda kiinteän yhteyden tutkimuksen ja opetustyön välille. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli yhtäältä edistää tanssinopettajien yhteistyötä ja toisaalta jäsentää tanssinopettajien ammatillista opetuskulttuuria, erityisesti siinä vaikuttavia arvoja ja uskomuksia. Tavoitteena oli näin lisätä opetustyöhön liittyvää itseymmärrystä yhä monimuotoisemmaksi muuttuvassa taiteenopetuksen maailmassa. Hankkeen taustalla vaikutti laki taiteen perusopetuksesta ja sen mukanaan tuomat monet reformit, mm. oppilaitoskohtainen opetussuunnitelmatyö ja oppilasarviointi, joissa noudatetaan yhteisesti määriteltyjä arvoja. Muutokset ovat olleet merkittäviä, sillä aiemmin tanssin harrastustoiminta perustui pitkälti studiotyöskentelyyn yksityisissä tanssikouluissa. Ja kun ennen opetustyö perustui pääosin tanssijakokemukseen ja omaehtoiseen kouluttautumiseen, nyt tanssinopettajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Uudistuksissa niin tanssioppilaitokset kuin tanssinopettajatkin ovat jääneet usein vaille riittävää tukea. Kasvaneet vaatimukset ovat merkinneet vähintäänkin ammatillisen kasvun haastetta, toisille jopa minuuden uhkaa. Vaikka tanssinopettajien peruskoulutus on vakiintunut, oman työn reflektointi ja työssä oppimisen käytännöt etsivät muotoaan tanssinopettajien yhteisössä. Mahdollisuudet oman työn kollegiaaliseen kehittämiseen ovat ajan, työn luonteen ja kulttuuristen toimintamallien vuoksi vähäiset. Kuitenkin arjen ilmiöiden yhteinen jäsentäminen ovat opetusalan tutkimuksissa osoittautuneet ammatillisen vahvistumisen ja uusiutumisen tärkeiksi välineiksi.

Hankkeen otsikko – Liikkuva Mosaiikki – viittaa professori Andy Hargreavesin luonnehdintaan opetuskulttuurista, jossa opettajat muodostavat monimuotoisia kollegiaalisia ryhmiä, joissa kokemusten vaihto, opetuksen havainnointi ja palautteen anto mahdollistavat opetustyön taustalla vaikuttavien tapojen ja tottumusten, arvojen ja uskomusten tunnistamisen. Tunnistamisen kautta opetusta on mahdollista uudistaa ja kehittää arjesta käsin.

Hanketta rahoittivat Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto. Mukana oli 15 tanssinopettajaa ja 3 rehtoria Nurmijärven Tanssiopistosta, Tanssiopisto Sonja Tammelasta (Lappeenranta) ja Vantaan Tanssiopistosta. Osallistujat muodostivat viisi vertaisryhmää, jotka hankkeen kuluessa kokoontuivat reflektoimaan työtään erilaisin muodoin. Hankkeen rungon muodostivat yhteiset seminaarit, joissa kaikki vertaisryhmät kuvailivat tanssinopetukseen liittyviä havaintojaan ja kollegayhteistyötään. Hanke päättyi valtakunnalliseen seminaariin, jossa esiteltiin hankkeen tuloksia.

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi tutkijatohtori, Teija Löytönen ja projektitutkijana työskenteli TaM Isto Turpeinen.

 

Haasteena tieto -tutkimusprojekti 2005−2007

Haasteena tieto: tanssi, liike ja ruumiilliset kokemukset ymmärryksen ja maailman konstruoimisen keinoina on Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella vuosina 2005–2007 toteutettu tutkimushanke, jonka piirissä työskenteli post doc -tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Projekti tarkasteli ruumiillisen tiedon merkitystä todellisuuskäsityksillemme ja tavallemme sijoittaa itsemme maailmaan. Hankkeessa pohdittiin, miten jäsennämme kokemuksiamme, suhtaudumme kohtaamiimme sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin sekä rakennamme merkityksiä ruumiillisuutemme välityksellä. Aihetta tarkasteltiin sekä taiteellisin että tutkimuksellisin keinoin, ja samalla pohdittiin näiden kahden todellisuuden jäsentämisen tavan välistä suhdetta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi TansT Leena Rouhiainen. Muut hankkeessa toimineet post doc -tutkijat olivat tanssitaiteen tohtorit Eeva Anttilla, Soili Hämäläinen, Riitta Pasanen-Willberg ja Paula Salosaari. Tohtorikoulutettavina tutkimustaan tekivät Kirsi Heimonen ja Heli Kauppila. Muina akatemiatutkijoina olivat Leena Hyvönen (Oulun yliopisto), Efva Lilja (University College of Dance in Stockholm) ja Isabel Marques (Caleidos Art and Teaching Centre, São Paulo, Brazil).

Hankkeen tutkimusraportti Ways of Knowing in Dance and Art (pdf-tiedosto) on julkaistu Teatterikorkeakoulun Acta Scenica -julkaisusarjassa 2007.

 

Kohti erilaisuutta tanssitaiteessa 2002–2004
Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen hanke toteutettiin Teatterikorkeakoulun Tanssi- ja Teatteripedagogiikan laitoksella. Projektin johtaja Soili Hämäläinen ja tutkijat Eeva Anttila, Teija Löytönen ja Leena Rouhiainen toimivat päätoimisesti Teatterikorkeakoulussa. Vanhemmat tutkijat Maija Lehtovaara, Ana Sánchez-Colberg (Englanti), Sue Stinson (Yhdysvallat) ja Helena Wulff (Ruotsi) osallistuivat projektiin kotiyliopistoistaan käsin.

Projekti tutki eettisiä ja poliittisia tekijöitä tanssin taiteellisissa, koulutuksellisissa ja institutionaalisissa konteksteissa. Tarkastelemalla ja kriittisesti reflektoimalla tanssikentän käytäntöjä, tämä tutkimusprojekti edesauttoi tietoisuutta ja avasi keskustelua niistä eettisistä ja poliittisista tekijöistä, jotka liittyvät tanssitaiteilijoiden, tanssin opettajien ja opiskelijoiden arkityöhön.

Tutkimusprojekti koostui useammasta alaprojektista. Ne tarkastelivat tanssiteoksia tuottavien ja tanssijoita kouluttavien instituutioiden valtarakenteita ja moraalisia käytäntöjä. Lisäksi niissä paneuduttiin valtaan liittyviin kysymyksiin tanssipedagogiikassa sekä tanssiteosten luomiseen liittyviin eettisiin tekijöihin.

Tutkimukset julkaistiin antologiassa The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance (linkki), joka koostui projektin tutkijoiden sekä seniorijäsenten artikkeleista. Antologia julkaistiin Eettisiä ja poliittisia ruumillistumia tanssissa -nimisessä kansainvälisessä konferenssissa, joka järjestettiin tutkimusprojektin päätteeksi Teatterikorkeakoululla 9.−12.12.2004. Kolmivuotinen hanke päättyi tähän konferenssiin, jossa oli 75 osallistujaa 14 maasta.  

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Acta Scenica

Sarjassa julkaistaan Tutkessa valmistuvat väitösjulkaisut sekä muuta vertaisarvioitua tanssin ja teatterin tutkimusta. Lue lisää

Nivel

Esittävien taiteiden taiteelliseen tutkimukseen liittyvää keskustelua edistävä julkaisusarja. Lue lisää

Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu Ruukku

Tutkimustapahtumat

Tutkimustapahtumat

International Conference on Artistic Research
Society for Artistic Research (SAR) / Uniarts Helsinki: The 8th International Conference on Artistic Research will be held on the 28-29 April, 2017 at the Theatre Academy in Helsinki. The Conference is hosted by the University of the Arts Helsinki.
The Conference will be followed by the General Assembly of SAR on 30 April 2017.

 

CARPA − Colloquium on Artistic Research in Performing Arts
CARPA is a biennial international colloquium that focuses on performance art and artistic research. The colloquium is organised by the Performing Arts Research Centre (Tutke) of the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. CARPA6 will be held on 28 August - 31 August 2019.

 

Symposium on Interspecies Performance 2013
The symposium was organized 16.−17.9.2013 by Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki. The theme of the symposium was Renegotiating ”Us”: In Performance with Other Species.

 

Verkostotapahtumat

Hollo-instituutin tutkimussymposium 2013
Hollo-Instituutin 4. kansainvälinen tutkimussymposium kokosi yhteen taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita jakamaan näkemyksiään taiteen tiedosta ja haastamaan perinteisiä käsityksiä tiedosta. Symposium järjestettiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 9.−11.10.2013