Tanssinopettajan maisteriohjelma MA

Maisteriohjelmassa taidepedagogiikka nähdään taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat läsnä jatkuvassa alati liikkuvassa oppimista tuottavassa kentässä. Koulutus antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille. Maisteriohjelmasta valmistuneet tanssinopettajat työskentelevät monipuolisesti esittävän taiteen ja sen opetuksen kentillä esim. taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä erilaisissa taiteellisissa, pedagogisissa ja yhteisöllisissä konteksteissa ja projekteissa.

 

Ajankohtaista tanssinopettajan maisteriohjelmassa

Yleistä

Tanssinopettajan maisteriohjelma on tutkimusmatka, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus heittäytyä avoimeen oppimisprosessiin. Sen lopputulema riippuu yhtä paljon opiskelijasta, ryhmästä kuin opetusohjelmasta ja opettajistakin. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta. Opiskelu perustuu ajatukseen siitä, että vain astumalla kohti tuntematonta voidaan löytää uusia tapoja toimia ja ajatella. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Innostus, kannustus, kunnioitus, dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat koulutuksen kantavia perusteita.

 

Tanssin- ja teatteriopettajan maisteriohjelmista valmistuu monipuolisia ammattilaisia, jotka toimivat laaja-alaisesti taidepedagogiikan kentällä uudistaen ja kehittäen alaansa. Koulutus antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön.

 

Maisteriohjelmasta valmistuneet tanssinopettajat työskentelevät monipuolisesti esittävän taiteen ja sen opetuksen kentillä esim. taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä erilaisissa taiteellisissa, pedagogisissa ja yhteisöllisissä konteksteissa ja projekteissa. Koulutus antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja valmiudet alan tohtoriopintoihin.

 

 

Opiskelu

Teatterikorkeakoulun pedagogiikan maisteriohjelmia on totuttu arkipuheessa kutsumaan yhteisellä nimellä ”pedaksi”. Tämä on osuvaa, sillä pedagogiikka on kaikella tapaa läsnä toiminnassamme. Oppiminen ja opettaminen ovat sekä toiminnan tavoite että sisältö.

 

Tanssin/teatteriopettajan maiste­riohjelmassa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat opetuksen, ryhmän vuorovaikutuksen sekä kunkin opiskelijan aktiivisen, itsenäisen työskentelyn risteyksessä. Keskittynyt läsnäolo, sitoutuminen ja vastuu itselle ja ryhmälle on oppimisen perusta ja ammatillisen kasvun edellytys.

 

Tutkintovaatimukset ohjaavat toimintaa, antavat mahdolli­suuden opetuksen joustavalle suunnittelulle ja tukevat opiskelijan oikeusturvaa. Ne uudistetaan viiden vuoden välein.

 

Vuosittainen opetusohjelma perustuu tutkin­tovaatimuksiin, opiskelijaryhmän tarpeisiin, käytössä oleviin resursseihin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

 

Opetusohjelma on rakennettu siten, että eri sisältöjen kytkeytyminen toisiinsa olisi mahdollisimman jouhevaa. Yhteyksien luominen eri jaksojen välille tapahtuu viime kädessä opiskelijan toimesta.  Opintojen sujuva ete­neminen mahdollistuu parhaiten opetusohjelman mukaisessa opiskelussa.

 

Liikkuvuusopinnot ja muut henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat opinnot on hyvä sijoittaa omaan ohjelmaan pitämällä opetusohjelman mukaisia opintoja eheinä kokonaisuuksina. Opintojaksoista ei yleensä anneta osasuorituksia, ja koko jakson suoritusmerkinnän saaminen edellyttää vähintään 80-prosenttista läsnäoloa opetuksessa.

 

”Lukujärjestys”, eli viikoittainen opetusohjelma, on kooste, jossa näkyy viimeisimmät korjaukset ja muutokset, tilat, ym. Muutoksia voi tulla monesta syystä, ja opiskelijan tulee tarkistaa ohjelma viikoittain Artsista.

 

Opetus- ja tutkintokielenä on suomi ja englanti. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Maisteriohjelmaan voidaan tiettyinä vuosina valita myös englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä myös suomenkielellä tutkintoa suorittaville.

Arvot
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu on avoin vuorovaikutus- ja oppimisprosessi, jossa astutaan kohti tuntematonta, otetaan riskejä ja kokeillaan uusia tapoja toimia. Opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kuunteleminen, kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.
Käytännöt
Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkintovaatimukset antavat mahdollisuuden opintojen joustavalle suunnittelulle, ja vuoden opetusohjelma tarkentaa niitä. Viikoittainen ”lukujärjestys” sisältää viimeisimmät muutokset ja ajankohtaiset tapahtumat.
Yhteistyö
Tanssinopettajan maisteriohjelma toimii laajassa kotimaisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Taideyliopiston sisäisiä kumppaneita ovat muun muassa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja sen yhteydessä toimiva Suomen taidekasvatuksen observatorio. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos ja Tampereen Yliopisto. Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaisesti ja kansainvälisesti. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat University of Auckland (National Institute for Creative Arts and Industries, Dance Studies Department) sekä Al Harah -teatteri Palestiinassa.
Materiaalipankki
Maisteriohjelman materiaalipankki sisältää julkaisuja, luentotaltiointeja, videoita, opinnäytteitä, väitöskirjoja ja listat valmistuneista opiskelijoista.

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

Tanssinopettajan maisterin tutkinto

TUTKINTOVAATIMUKSET (2012-2014)

 

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)

 

1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op)
PA01 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, 4 op
PA02 Dialogisuus taidepedagogiikassa, 4 op
PA03 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, 4 op
PA04 Taidekasvatuksen erityispedagogiikka, 4 op
PA05 Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät, 4 op

 

2. Tanssin oppiminen ja opettaminen (20 op)
PB01 Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, 4 op
PB02 Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari, 6 op
PB05 Lähestymistapoja tanssin opettamiseen ja koreografiseen prosessiin, 5 op
PB06 Tanssipedagogiikan laboratorio, 5 op

 

3. Opetusharjoittelu (20 op)
PC01 Perusharjoittelu, 8 op
PC02 Syventävä harjoittelu, 12 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)

 

1. Yhteiset (tanssi & teatteri) syventävät (21 op)
PD01 Teatteri ja tanssi yhdessä, 6 op
PD02 Somaattinen työskentely, 5 op
PD04 Taiteellis-pedagoginen tapahtuma, 10 op

 

2. Tanssitaide (14 op)
PE03 Oman tanssijuuden syventäminen, 7 op
PE04 Koreografiset opinnot, 7 op

 

3. PF00 Valinnaiset opinnot, 5 op

 

4. Opinnäyte (20 op)
PG01 Opinnäyteseminaari, 2 op
PG02 Opinnäytteen osiot, 18 op
PG03 Kypsyysnäyte

Opettajan pedagogiset opinnot Teatterikorkeakoulussa (60 op)

Opettajat

Professori
Eeva Anttila


Lehtori, tohtorikoulutettava
Katarina McAlester 
 

Lehtori
Heli Kauppila

 

TUNTIOPETTAJIA LUKUVUONNA 2014-15 (täydentyy)

Gabriele Goria
Irene Kajo
Heli Kauppila
Anu Koskinen
Maria Nurmela
Gesa Piper
Jutta Annala
Tero Kaunisvuo


VIERAILIJOITA

Raisa Foster
Kai Lehikoinen
Teija Löytönen
Leena Rouhiainen
Anita Valkeemäki
Isto Turpeinen
Panu Varstala

Hakeminen

Seuraava hakuaika Tanssinopettajan maisteriohjelmaan on tammikuussa 2018.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija
Justiina Westerinen