Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Ajankohtaista näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa

Opiskelu

Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisivuotiset. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa on nimetty joitakin yleisiä eettisyyteen tai opintojen luonteeseen liittyviä periaatteita, joita ovat esimerkiksi kulttuurisen monimuotoisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden vahvistaminen, kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen sekä pyrkimys sulauttaa uusinta taiteellista ja tieteellistä tutkimustietoa opetuksen toteutukseen.
 

 

 

Kandidaatti- ja maisteriopinnoista

Kandidaatin opinnot
ovat intensiivisiä ja tiukan lukujärjestyksen mukaan eteneviä. Näytteleminen käsitetään toiminnan, mielikuvien ja mielikuvituksen toisiaan ruokkivana taiteellisena prosessina. Produktioissa sovelletaan opittuja taitoja taiteelliseen työhön. Erikseen opiskeltavat liikkeen, äänenkäytön ja musiikin ilmaisutekniikat pyritään lopulta sulauttamaan osaksi näyttelemisprosessia. Tietoa taiteista ja yhteiskunnasta opiskellaan ns. teoria-aineiden opintojaksoilla. Opintojen sisällöt kiinnittävät näyttelijäopiskelijan taiteenalansa perinteeseen. Opiskelijaa kannustetaan myös soveltamaan perinnettä uusilla tavoilla. Erityisesti kandidaattivaiheen opinnoissa kehitetään kykyä toimia työryhmässä toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen hengessä.

Maisteriopinnot
koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen mukaan koulun ulkopuolella tehtävistä produktioista tai projekteista. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelee samalla kykyä pitkäjänteiseen suunnitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Maisteriopinnoissa oman taiteilijuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite. Opiskelijan kokemukset ja havainnot maailmasta ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä opintojen alusta lähtien. Maisterivaiheessa ne hahmottuvat kanssaopiskelijoiden kokemusten myötä laajimmillaan kokonaisen sukupolven yhteisiksi havainnoiksi maailmasta. Taiteellisen muodon saaneina ne ovat produktioiden, kirjallisten raporttien ja lopulta maisterin taiteellisen ja kirjallisen opinnäytteen oleellista sisältöä.


Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot voi suorittaa myös erillisinä hankittuaan kandidaatin tutkintoa vastaavat tiedot ja taidot esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa.

Uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan nähdään näyttelijäntaiteen opinnoissa keskeisenä hyveenä. Maisteriopintojen jälkeen se voi johdattaa näyttelijän myös tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman sisältö ja tutkintovaatimukset
Näytteleminen on perustaltaan kehollista toimintaa, kehon tekniikoita ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Opiskelussa keskeistä on toiminta ─ harjoittelu ─ niin näyttelijäntyössä kuin ilmaisuteknisissä aineissakin. Jokainen opiskelija tuo mukanaan oman havaintonsa maailmasta sekä oman sukupolvensa näkemyksen ja kokemuksen elämästä, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa.
Hakeminen
Näyttelijäntaiteen viisivuotiseen tutkinto-ohjelmaan (BA+MA) ja erilliseen kaksivuotiseen maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Näyttelijäntaiteen opinnot aloittaa vuosittain 12─14 opiskelijaa. Seuraava haku on tammikuussa 2018. Kaksivuotisiin maisteriopintoihin (syventävät opinnot) voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut 1. kandidaatin tutkinnon näyttelijäntaiteen koulutusohjelmasta tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomailla suoritetun BA-tasoisen tutkinnon, johon sisältyy riittävä määrä näyttelijäntaiteen opintoja. 2. opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet.

Opiskelijat

Alta löydät näyttelijäntaiteen koulutusohjelmasta viimeisimmäksi valmistuneet sekä maisteri- ja kandidaattivaiheen opiskelijat. Kandidaattivaiheessa opiskellaan kolme vuotta tiiviisti ryhmäopetuksessa, mutta maisterivaiheessa opiskelijat työskentelevät jo teatterin ammattikentällä osana opintojaan.
 

Hankkeet

Lavat auki!
Lavat auki! -hankkeessa Teatterikorkeakoulun opiskelijat saatetaan yhteen vahvan ja omakielisen ammattiohjaajan kanssa kansainvälisessä kontekstissa. Hanke on osa Taideyliopiston kansainvälistymistä sekä tavoitetta kehittää monimuotoista vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa.
Pl.ETA
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma on mukana Platform for European Theatre Academies (Pl.ETA) -hankkeessa, joka sai huhtikuussa 2016 Euroopan komission Creative Europe -ohjelman 200 000 euron rahoituksen. PLETA yhdistää 8 taidekorkeakoulua kahdeksasta maasta. Verkosto avaa uusia eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia ja antaa nuorille nouseville teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin. Hanke pyrkii lisäämään eurooppalaisen teatteritaiteen monimuotoisuutta ja kehittämään uutta teatterin tekemisen tapaa. PLETAn puitteissa toteutetaan vuosien 2016─2018 aikana 12 yhteistyöproduktiota ja opintokokonaisuutta. Pl.ETA -yhteistyössä ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun lisäksi mukana The University Mozarteum Salzburg (Itävalta), Westerdals Oslo ACT (Norja), The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (Puola), Theaterakademie August Everding München (Saksa), Latvian Academy of Culture (Latvia), Toonelacademie Maastricht (Alankomaat) ja Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound Brussels (Belgia).

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi.

 
Professori ja koulutusohjelman johtaja
 
Professori

 

Osastosihteeri
Britt-Marie Back-Soininen

 

Suunnittelija
Joro Elisa