Musikpedagogik

Studierna i musikpedagogik vilar på musikerskap, pedagogiskt tänkande och forskning. Kunskapsmålet är en bred musikalisk allmänbildning, behärskande av de musikaliska ämnena och en egen pedagogisk vision. Utbildningen ges på finska och svenska. De kunskaper som ämnesgruppen erbjuder har direkt koppling med den finländska vardagen: musikpedagogerna arbetar t.ex. som musiklärare i skolor och på musikinstitut eller forskar om hur musiken kan bidra till välmågan inom vårdenheter.

Studier

Kärnan i utbildningen inom ämnesgruppen för musikpedagogik är musikalisk allmänbildning, behärskande av de ämnen som ingår i musikundervisningen och förtrogenhet med pedagogiken. I studierna ingår bl.a. pedagogik, didaktik, musikgymnastik, olika länders musikkultur, historia, teori, fritt ackompanjemang, instrument- och sångstudier, att spela i band och leda kör och orkester. Studierna stöds av handledning i effektiva studier och ett tutorsystem som består av tutorlärare och tutorstuderande.

 

Man har redan under studietiden täta kontakter med skolor och blivande arbetsgivare. Under studietiden har de studerande tre praktikperioder ute i skolor där de kan öva på och finslipa sin undervisningsförmåga i praktiken.

 

Musikpedagoger med magisterexamen kan arbeta som ämneslärare i grundskolan och på gymnasiet och med ett flertal andra uppgifter som kräver musikpedagogisk sakkunskap. Utbildningen förbereder även för påbyggnadsstudier.

Lärarna

Fulltidslärarna

Heimonen Marja,
Juntunen Marja-Leena, professor
Katri Liira, lektorn
Lindholm Marina, lektorn
Mäkinen Toni, lektorn, biträdande ämnesledare
Perkiö Soili, lektorn
Pokela Eeva-Leena, lektorn
Puurtinen Aija, lektorn
Seppänen Mikko, lektorn
Tabell​ Max, lektorn, ämnesledare
Tikkanen Riitta, lektorn
Väkevä Lauri, professor

Kaikki opettajat

Timlärare
Timlärare
Timlärare
Doktorand, timlärare, doktorstuderande
Timlärare
Universitetslektor
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Forskardoktor, timlärare
Timlärare
Timlärare
Lektor
Timlärare
Timlärare
Professor
Lektor, timlärare
Lektor, timlärare
Lektor, timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Lektor
Timlärare
Specialplanerare, timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare
Timlärare

Forskning och påbyggnadsstudier

I ämnesgruppen för musikpedagogik studerar man musikerskap och musiklärarskap ur många synvinklar och utvecklar musikpedagogiken genom att utforska olika sätt och möjligheter att undervisa i musik och lära sig musik. Ämnesgruppen är också en aktiv och drivande forskargemenskap och deltar i många internationella och nationella nätverk. Forskarna i musikpedagogik arbetar eller deltar i ett flertal forskningsprojekt som syftar till att utforska och främja musikpedagogik. En del är samarbetsprojekt med andra universitet medan andra är interna undervisnings-, utvecklings- eller forskningsprojekt inom Konstuniversitetet.

 

Syftet med påbyggnadsutbildningen i musikpedagogik vid doktorandskolan Mutri  är att utveckla ett kritiskt tänkande och kartlägga övriga färdigheter för att utforma en internationell forskningsinriktning. Studierna fokuserar särskilt på den internationella diskussionen om musikpedagogik och forskarskicklighet. En del av studierna genomförs på andra konst- och vetenskapsuniversitet. De studerande uppmuntras att bedriva påbyggnadsstudier utomlands.

 

Man strävar efter att integrera de studerandes studier på doktorandskolan med ämnesgruppens undervisnings- och utvecklingsverksamhet och dra nytta av bådas särskilda sakkunskaper. Vidare ordnar ämnesgruppen aktiviteter kopplade till olika intressegrupper i vilka de påbyggnadsstuderande deltar. Forskningen om musikpedagogiken koordineras och finansieras även av utvecklingscentret CERADA som drivs inom Konstuniversitet.

Forskarna inom musikpedagogik är bl.a. med i följande forskarnätverk:

  • Nordplus
  • NNMPF
  • Hollo-Instituutti
  •  ICON

Ämnesgruppens egna forsknings- och utvecklingsprojekt:

  • MobiSiba
  • Projektet Rockway
  • Projektet Rocksmith
  • Lyssna, jag komponerar!

Det händer inom musikpedagogik

Ansökan

Till studier i musikpedagogik antas årligen omkring 30 studerande, varav 4-5 till den svenskspråkiga utbildningen. En allmän förutsättning är att den sökande har tillräckliga musikaliska färdigheter samt förmåga att ta till sig utbildningen. I provet bedöms den sökandes allmänna musikaliska färdigheter, behärskande av instrumenten och lämplighet för utbildningsområdet med hjälp av många olika uppgifter.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Ämnesledare Max Tabell
Biträdande ämnesledare Toni Mäkinen
Professor Lauri Väkevä

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi