Bildkonstakademins urvalsresultat 2017

Konstuniversitetets utbildningar är med i riksomfattande gemensam ansökan till högskolor. Urval vid Bildkonstakademin förrättades som del av den gemensamma ansökan till finska universitet. Ansökningstiden var från den 10.1 till och med den 25.1.2017.

Man kan ha sökt till högst sex utbildningar i gemensam ansökan (prioritetsordningen är bindande). Den sökande kan endast få en studieplats i gemensam ansökan. Om du har prioriterat någon annan utbildning högre än våra utbildningar och du blir godkänd till den, kan du inte bli godkänd till Konstuniversitetet.

Vi har skickat e-post 8.6.2017  till godkända sökande och till dem som är på reservplatser. Vissa e-postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräppost så kolla gärna att vårt meddelande inte har hamnat där. Du kan även fråga om resultatet per e-post.

 

Studieplatsen bör mottagas senast 14.7.2017 kl. 15.

 

Urval till 5,5-årig program som leder till Kandidat och magister i bildkonst examen

 

Genom ansökningssystemet till högskolor inlämnades 703 ansökningar till Konstuniversitetets Bildkonstakademi, varav 625 sökande konstaterades vara behöriga på basen av sin språkkunskap. Av dessa, 513 sökande lämnade inom utsatt tid de konstnärliga arbetsproven som Bildkonstakademin krävde. Till urvalskursen antogs 63 ansökande, av dessa deltog 61 i urvalskursen.

Följande 25 sökande har antagits och följande ansökande antagits på reservplats:

Ciesielski     Linda Claire
Donner          Sonja Klaara
Halonen        Toni Markus Ilmari
Haugbak       Adam
Heikkilä        Johanna Katariina
Hukkanen     Jaakko Samuli
Kallioja         Aleksi Vesa Juhani
Korhonen      Siiri Annina
Kuivalahti     Onni Matias
Kyyhkynen   Kaisla Valpuri
Liimatainen   Tatu Eino Juhani
Lähteenmäki Lauri Erik Mikael
Murtoniemi   Hugo Emil
Nykänen   Juho Otto Oskari
Ojala             Tuuli Johanna
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Ramm           Xenia Østergaard
Risholm         Ruben Oskar Pontus
Rizzo             Frank Scott
Ruusuranta    Paula Marianne
Saarinen        Leena Maria
Salonen         Milja Ilona
Tuomi            Laura Maria
Tvaltvadze    Linda Sofia
Yli-Rekola    Xin Sini Anna

Reservplats

1. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

De som har deltagit i urvalskursen bör hämta sina arbetsprov och verken som framställts under urvalskursen torsdagen 8.6.2017 mellan 9:00 och 16:00 eller fredagen 9.6.2017 mellan 9:00 och 16:00. Adress: Backasgatan 58-60 (ingång via Elimägatan 29, 5 våning), Helsingfors. Arbetsprov som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs.

 

De som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan få respons per telefon från Stig Baumgartner, medlem i urvalsjuryn, fredagen 9.6.2017 kl. 10–13, tel: +358 50 5204 326.

 

 

****

RÄTTELSEANVISNING

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.