Doktorandutbildning

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga doktorsexamen inom bildkonst, danskonst, teaterkonst och musik.

Presentation

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga doktorsexamen inom bildkonst, danskonst, teaterkonst och musik. Utbildningsutbudet på alla akademier är flexibelt och tillgängligt för alla doktorander.

 

Det karakteristiska för doktorandutbildningen är dialogen mellan och den fördomsfria sammankopplingen av de konstnärliga och forskningsmässiga tillvägagångssätten på ett sätt som tillför nya frågeställningar, metoder inom konst och forskning, teorier och gestaltningar av verkligheten.


 

Bildkonstakademin

Bildkonstakademins doktorandutbildning inriktas på konstnärligt utövande av hög kvalitet och den konstnärliga forskning som naturligt hänför sig till detta. Doktorandutbildningens mål är att den studerande ska bli grundligt insatt i bildkonstforskningen och dess betydelse för samhället. Målsättningen är att den studerande ska kunna visa upp verk av hög kvalitet och konstnärlig mognad och förutom till eget självständigt skapande arbete även vara i stånd att tillämpa olika forskningsmetoder för att utveckla sitt eget område.

 

Sibelius-Akademin

Sibelius-Akademins doktorandutbildning syftar till att forma experter som kan arbeta kreativt och kritiskt på hög nivå och med krävande uppgifter inom konst, forskning, utveckling och utbildning, självständigt och tillsammans med andra. Musikdoktorer arbetar även som samhällspåverkare för en etiskt hållbar framtid. Verksamheten bygger på samspelet mellan konstnärliga, forskningsmässiga och pedagogiska aktiviteter. Doktorsexamen kan avläggas i enlighet med ens egen kunskapsprofil och egna intressen inom forskar-, konstnärs- eller innovatörsutbildningen.

Teaterhögskolan

Teaterhögskolans doktorandprogram ger de studerande möjlighet och kunskaper att bedriva konstnärlig forskning inom scenkonst. Forskningen är tvärvetenskaplig, utgår från konstnären eller konsten, eller är konstpedagogisk. Den omfattar de konstnärliga processerna och rönen och deras begrepps- och teoribildning. Doktorandutbildningen formar konstnärer och forskare, som utvecklar och förnyar scenkonsten, dess framförande, forskningen och undervisningen på området. Som specialister inom sina gebit producerar de kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden.

Doktorexamina

Doktorsexamina som har avlagts 1990–2014 vid Konstuniversitetets tre akademier (på finska och på engelska):

 

Doktorexamina vid Bildkonstakademi

 

Doktorexamina vid Sibelius-Akademin

 

Doktorexamina vid Teaterhögskolan

Kommande disputationer

Kontaktuppgifter

Vice dekaner, forskning

Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)
Professor  Tuire Kuusi (Sibelius-Akademin)
Professor Leena Rouhiainen (Teaterhögskolan)


Vice dekanerna utgör ledningsgruppen för doktorandutbildningen och forskningen (TTOR).

 

Ledare för doktorandprogrammen
 

Professor Tanja Johansson (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)
Lektor Päivi Järviö (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Professor Leena Rouhiainen (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning inom teater, dans och performance)
Professori Esa Kirkkopelto (doktorandprogrammet för konstnärlig forskning TAhTO)
Professor Mika Elo (Bildkonstakademins doktorandprogram)

 

Gemensamma tjänster för doktorandutbildning och forskning
 

Forskningstjänstchefen Merja Sagulin
Expert Katja Kiviharju
Expert Jenni Mikkonen
Forskningsfinansieringsexpert Tiia Saarinen
Projektkoordinator Tii Syrjänen
Projektkoordinator Johanna Rauhaniemi
Planerare Annika Fredriksson

 

Tjänster för doktorandutbildning och forskning, respektive akademi
 

Forskningskoordinator Michaela Bränn (Bildkonstakademin)
Studieamanuens Jukka Tuominen (Bildkonstakademin)

Specialplanerare Sirpa Järvelä (Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus)
Specialplanerare Hannu Tolvanen (Sibelius-Akademins doktorandskola MuTri)

 

Studiekoordinator Elina Raitasalo (Teaterhögskolan)
Specialplanerare Riitta Pasanen-Willberg  (Teaterhögskolan)
Studiekoordinator Laura Viertola (Teaterhögskolan)