Kirkkomusiikki ja urut

Helsingissä ja Kuopiossa toimiva Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin aineryhmä järjestää myös solistisen urkujensoiton ja klavikordin opetusta. Aineryhmästä valmistuu korkeatasoisia muusikoita, pedagogeja ja tutkijoita kirkkomusiikin alan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Opetuskielenä on suomi, Helsingissä lisäksi ruotsi.

Opiskelu

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Kirkkomusiikin lisäksi aineryhmä järjestää solistisen urkujensoiton ja klavikordin opetusta. Valittavissa on kolme pääainetta: kirkkomusiikki, urkujen instrumenttiopinnot ja klavikordin instrumenttiopinnot.

 

Kirkkomusiikkia pääaineenaan opiskeleva voi sisällyttää opintoihinsa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkoihin vaadittavat kelpoisuusopinnot ja saada pätevyyden em. kirkon kanttorin virkoihin. Ilman kelpoisuusopintoja suoritettu tutkinto antaa valmiuksia muiden kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen tehtäviin. Maisterin tutkinnon syventymiskohteeksi voi valita kuoronjohdon, laulun, projektin, tutkimuksen tai urkujensoiton. Kirkkomuusikon koulutuksen ytimen muodostaa jumalanpalvelusmusiikki, mutta myös muun seurakuntatyön edellyttämät musiikilliset valmiudet ovat keskeisiä. Opintojen punaisena lankana onkin työelämän edellyttämä laaja-alainen ja monipuolinen muusikkous. Opetuskielenä on suomi, Helsingissä lisäksi ruotsi. Tarvittaessa henkilökohtaista opetusta annetaan myös englanniksi.

 

Aineryhmästä valmistuu korkeatasoisia muusikkoja, pedagogeja ja tutkijoita kirkkomusiikin alan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Työelämään siirryttyään valmistunut kirkkomuusikko on osa suomalaisten arkea: hän on monipuolinen musiikin ammattilainen, joka toimii monilla paikkakunnilla ainoana musiikin ammattilaisena. Urkuja solistisena pääaineenaan opiskeleva voi työskennellä solistin, orkesterimuusikon tai pedagogin tehtävissä.

Jatko-opinnot

Kirkkomusiikin koulutus antaa myös valmiuksia tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin. Jatko-opiskelijat tekevät tohtorintutkintoja DocMus-tohtorikoulussa taiteellisella ja tieteellisellä linjalla sekä kehittäjäkoulutuksessa. Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinto (MuL, mus.lis.) ja musiikin tohtorintutkinto (MuT, mus. toht.). Kirkko- ja urkumusiikin aloilla on kautta vuosikymmenien tehty jatkotutkintoja monipuolisesti.

Kirkkomusiikin tohtorikoulutus

Kirkkomusiikin tohtorikoulutus

Miksi suorittaa jatkotutkinto?

Jatkotutkinto tarjoaa mahdollisuuden taiteelliseen, tieteelliseen tai ammatilliseen kehittymiseen sekä edistää valitun aihepiirin käsitteellistä ja teoreettista hahmottamista. Musiikin tohtorin (MuT) tai musiikin lisensiaatin (MuL) tutkinto pätevöittää myös laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan ja ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen opetustehtäviin.

Jatko-opintojen kolme väylää: taiteilija-, kehittäjä- ja tutkijakoulutus

Musiikin tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen on kolme väylää: taiteilija-, kehittäjä- ja tutkijakoulutus. Nykyisin myös kirkkomusiikin alan jatkotutkinnon voi suorittaa taitei­lijakoulutuksen mukaisesti, jolloin edeltävä A-tasosuoritus ei ole välttämätön jatko-opintokelpoisuuden kannalta, mutta sen voi tapauskohtaisesti sisällyttää tukiopintoihin. Taiteellisen jatko­­­tutkinnon ytimessä on viisi (MuT) tai kaksi (MuL) tai­teellisen opin- ja taidonnäytteen osiota sekä tutkielma. Sävellystyötä koskevassa tutkinnossa taiteellisen opinnäytteen laajuus on 2–3 (MuT) tai  1–2 (MuL) konserttiohjelmaa. Kirkkomusiikin tai­teel­­­linen opin- ja taidonnäyte painottuu liturgiseen musiik­kiin. Opin- ja taidonnäyte voi koostua jumalanpalveluksista, konserteista, sävel­lyk­sistä tai äänitteistä. Opinnäytteen tutkimuksellisen osion on tuettava taiteellista työskentelyä ja tutkinnon päämäärien saavuttamista.

Kehittäjä­koulu­tuksen mukainen jatkotutkinto on paino­tetta­vissa taiteel­li­­sesti tai tieteellisesti. Tällaisen tutkinnon ytimessä on jokin ammatillinen, pedagoginen tai taiteellinen käytäntö, menetelmä tai sovellus, jota kehitetään ja testataan opinnäytteessä. Sen osiot voivat olla esimerkiksi jumalanpalveluksia, konsertteja, multi­media­tuotantoja, nuotti­editioita, oppimateriaaleja, pedagogisia demonstraatioita, tutkimusartikkeleita tai äänitteitä. Projektiin liittyy aina kirjallinen raportti.

Tutkijakoulutus johtaa perinteiseen väitöskirjaan tai lisensiaatintutkimukseen. Koulutus koostuu väitöskirjan aiheeseen liittyvistä opinnoista, yleisistä tutkimuksen tekemiseen liittyvistä opinnoista sekä tutkijan ammattiin ja yleisemmin työelämävalmiuksiin liittyvistä opinnoista. Viime vuosina kirkkomusiikkia tutkivien jatko-opiskelijoiden tutkimuskohteina ovat olleet esimerkiksi gregorianiikka, kirkkomusiikin historia, kanttorin virka ja virsilaulu

  MuT MuL
Opin- ja taidonnäyte         165 op 75 op
Tukiopinnot, joista taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op 75 op 75 op

 

Tukiopinnot

Opinnäytteiden ohella jatkotutkinnot sisältävät tukiopintoja: taiteen- ja tieteenfilosofiaa, kirjoitustekniikkaa, seminaareja, tutki­­­­mus­­metodeihin liittyviä ja vapaavalintaisia opintoja. Tuki­opin­toihin voi sisällyttää myös liturgisen musiikin, soittimen, laulun tai kuoronjohdon täydentäviä koti- ja ulkomaisia, yli­opis­­to­­tasoisia opintoja.

Sibelius-Akatemia painottaa osana Taideyliopistoa laadukasta, moni­puolista ja hyvin verkottunutta jatkokoulutusta. Kirkko­musiikin jatko­­­­­­­­­koulutus sijaitsee DocMus-tohtori­koulussa, mutta ohjauk­sessa ja tukiopinnoissa voi hyödyntää koko Sibelius-Akatemian, Taideyliopiston ja JOO-opintojen puitteissa myös muiden yli­opis­tojen tarjontaa. Kirkkomusiikin alan kansainvälistä kou­lutus- ja tutkimusyhteistyötä kehitetään Sibelius-Akatemi­assa aktiivisesti.

 

Kaksivaiheinen hakuprosessi

 

DocMus-tohtorikoulun kaksivaiheinen hakuprosessi on kuvattu jat­ko­koulutuksen verkkosivuilla www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/docmus-tohtorikoulu. Sieltä löydät myös tiedot suoritetuista jatkotutkinnoista. Jos olet kiinnos­tunut jatko-opinnoista, sovi aluksi tapaaminen kirkkomusiikin professorin (erityisesti taitei­lija- ja kehittäjäkoulutus) tai kirkkomusiikin lehtorin (eri­tyi­sesti tutkijakoulutus) kanssa, jossa neuvotellaan tutkinnon aihe­piiristä ja hakuprosessista. Voit mielellään tulla keskustele­maan, vaikka sinulla ei vielä olisikaan kovin jäsentynyttä kuvaa mahdollisen jatkotutkintosi sisällöstä.

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa pyritään ylimääräi­seksi opiskelijaksi. Tällöin laaditaan alustava jatkotutkinto­suunnitelma. Taiteilijakoulutukseen pyrkivät suorittavat myös taiteellisen tasokokeen. Huomaa, että hakuaika päättyy helmi­kuun puolivälissä ja taiteellinen tasokoe järjestetään yleensä huhtikuussa. Jatko-opintojen suunnittelu kannattaa siis aloittaa hyvissä ajoin, viimeistään ensimmäistä hakuvaihetta edeltävänä syyslukukautena.

Ylimääräiset opiskelijat valmistelevat varsinaista jatko-opinto­suunni­tel­maansa noin yhden lukuvuoden ajan. Tällöin voi suorittaa myös tukiopintoja. Akateemisen neuvoston hyväksyt­tyä jatko-opintosuunnitelman, nimetään opintojen vastuullinen ohjaaja, tarvittavat muut ohjaajat ja taiteilijakoulutuksessa opin­näytteitä arvioiva lautakunta. Tämän jälkeen alkavat varsi­naiset jatko-opinnot. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos jatko-opinnot Sibelius-Akatemiassa kiinnostavat!

 

Esimerkki taiteellisista tohtoriopinnoista: lehtori Timo Kiiskisen äänite Dixit Maria

 

Yhteystiedot:

Peter Peitsalo 
MuT, kirkkomusiikin professori
peter.peitsalo@uniarts.fi
puh. 050 384 34 70

 

Jorma Hannikainen  MuT, kirkkomusiikin lehtori, ainejohtaja
jorma.hannikainen@uniarts.fi
puh. 040 710 4362

 

Hakeminen

Uusia kirkkomusiikin ja urkujen opiskelijoita valitaan vuosittain 25–30. Urkujensoiton pääaineopiskelijana aloittaa vuosittain muutama uusi opiskelija. Suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. Hakijalla pitää olla koulutettavuuden lisäksi hyvät musiikilliset taidot ja tiedot, motivaatio kirkkomusiikin opintoihin sekä opiskelussa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito. Kuopion ja Helsingin kirkkomusiikin koulutukseen haetaan saman valintakokeen kautta.

Tutustu soittimiin

  

Syksyllä 2011 Sibelius-Akatemian kirkko- ja urkumusiikin koulutus ja konserttitoiminta sai käyttöönsä Helsingin Musiikkitalon Organo-salin, jossa käytössä ovat kolmet urut. Lisäksi opiskelukäytössä ovat lukuisat urut sekä Helsingissä Nervanderinkadun toimipisteessä että Kuopiossa. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Kuopion seurakuntien kirkoissa.

Yhteystiedot ja opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi

 

Yhteystiedot, Helsinki

 

Ainejohtaja Jorma Hannikainen
Kirkkomusiikki/Helsinki
 

Aineryhmän varajohtaja, lehtori Pekka Suikkanen
Kirkkomusiikki/Helsinki
 

 

Yhteystiedot, Kuopio

 

Ainejohtaja Seppo Kirkinen
 

Aineryhmän varajohtaja Mikko Korhonen
 

kuopioinfo (at) uniarts.fi

 

Helsingin yksikön opettajat

Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Yliopistonlehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Koulutuksen kehittämispäällikkö, tuntiopettaja
Professori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Osastodekaani, tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Professori
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Lehtori
Lehtori
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja, tohtorikoulutettava
Tuntiopettaja

Kuopion yksikön opettajat

Tuntiopettaja
Kirjastonjohtaja, tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Lehtori
Lehtori
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja