Tila-aikataiteet

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opetusalueilla, jotka suuntautuvat johonkin kuvataiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään alueeseen ja sen kehittämiseen. Näitä ovat kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan sekä tila-aikataiteiden opetusalueet. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tila-aikataiteiden opetusalueella opiskelija voi painottaa opiskelussaan jotakin opetusalueen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: liikkuva kuva, valokuva tai paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet.

Opiskelu

Tila-aikataiteiden opetuksessa keskitytään taiteellisen työskentelyn tilallisiin, käsitteellisiin ja kehollisiin ulottuvuuksiin. Lähtökohtana on taiteen prosessi- ja tapahtumaluonteisuus. Tila-aikataiteet ovat ulospäin suuntautuneita ja niihin liittyy jatkuva tutkiminen ja kokeilu. Työskentely on vahvassa suhteessa mediaaliseen ja kuvalliseen kulttuuriin sekä laajenevaan taidekenttään, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

 

Opiskelija voi painottaa opiskelussaan jotakin opetusalueen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: liikkuva kuva, valokuva tai paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet. Opetusalueen tavoitteena on antaa opiskelijoille näiden taiteenalueiden laaja tuntemus sekä käsitys siitä, miten ne liittyvät toisiinsa sekä nykytaiteen historiaan ja teoriaan. Tila-ajan opetus koostuu kursseista, työpajoista, seminaareista ja itsenäisestä taiteellisesta työskentelystä, jota tuetaan ja seurataan henkilökohtaisessa kontaktiopetuksessa. Vakituisten opettajien ohella opetusta antavat lukuisat vierailevat taiteilijat.

 

Opiskelijoita kannustetaan etsimään omaa lähestymistapaansa ja kokeilemaan eri ilmaisumuotoja sekä pohtimaan aikaan, paikkaan ja installointiin liittyviä mahdollisuuksia. Työskentely voi olla myös performatiivista, osallistavaa tai yhteisöllistä. Lopputulos voi olla esimerkiksi interventio, installaatio, esitys, video-, valokuva- tai ääniteos. Opetuksen tavoitteena on havainnon herkistäminen ja kriittisen ajattelun kehittäminen. Käytännön ja teorian kautta opiskelijoita rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa, menetelmänsä ja taiteensa sisällöt. Näin tuetaan opiskelijan taiteellista työskentelyä ja ajattelua.

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Hakeminen

Tila-aikataiteista kiinnostuneet hakevat opiskelemaan joko Kuvataideakatemian päävalinnan kautta tai maisterivalinnan kautta. Päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Opetusalue valitaan opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterivalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotisia kuvataiteen maisterin tutkinnon opintoja. Tällöin opetusalue valitaan jo haun yhteydessä.

Haku järjestetään vuosittain.

Opettajat

Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijoita, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisen taiteen kentällä. Vakituisten opettajien antamaa opetusta täydennetään vierailevien suomalaisten ja ulkomaisten tuntiopettajien asiantuntemuksella. Vierailevat opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja ja heidän opetuksensa antaa opiskelijoille mahdollisuuden teknisten taitojen laajentamiseen. He toimivat myös opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina.

 

Kuvataideakatemian opetuksessa korostetaan henkilökohtaista kahdenkeskistä opetusta, joka tapahtuu opiskelijan työhuoneella sekä yhteisissä studio- ja työsalitiloissa. Opiskelijat saavat opetusalueilla henkilökohtaiset vastuuopettajansa, jotka seuraavat heidän opintojaan muita opettajia lähemmin.

Osaamisensa ja ammatillisen verkostonsa kautta opettajakunta kokonaisuudessaan tutustuttaa opiskelijat kuvataiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kenttään ja tarjoaa hyvän ammatillisen pohjan taiteilijana toimimiselle.

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm (s.1972) on kuvataiteilija, jonka käsitteelliset taideprojektit sisältävät usein perusteellista tutkimusta.

 

Fermin projektit ovat tutkimuksellisuuden ohella usein paikkasidonnaisia. Teosten käsitteellisyys perustuu historiallisille ja sosiopoliittisille tutkimusaiheille. Fermin teokset ovat pitkälti valokuvia ja installaatioita, joihin liittyy usein performanssitaiteen elementtejä.

 

Vuonna 2009 Ferm julkaisi kirjan Emergency Weather. Kirja havainnollistaa monikerroksisen, prosessisuuntautuneen työnjakson, ja se syntyi residensseissä ja gallerioissa Dublinissa ja Helsingissä. Jatkohankkeesta, joka myös liittyy säähän, tuli pitkäkestoinen projekti.

 

Taiteellisten projektien lisäksi Ulrika Ferm kuuluu taiteilijakollektiiviin, joka johtaa Platform-projektitila- ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Ohjelma keskittyy performanssiin ja paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Platform-hankkeen lisäksi Fermillä on myös laaja kuratointi- ja organisointikokemus kuvataiteen kentällä.

 

Ulrika Ferm asuu ja työskentelee Suomessa ja Berliinissä. Hän on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun Pallas-maisteriohjelmasta vuonna 1998 sekä Berliinin taideyliopistosta. Ferm on saanut uransa aikana useita apurahoja, palkintoja ja kunniamainintoja. Hän oli vuoden nuori taiteilija vuonna 2002. Hän on esiintynyt lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Valokuvauksen professori (50%) Veli Granö

Valokuvauksen professori (50%) Veli Granö

Veli Granö (s. 1960) jakaa valokuvauksen professuurin varadekaani Marjaana Kellan kanssa. Kuvataideakatemian valokuvauksen lehtorin tehtävä muutettiin professuuriksi elokuussa 2014, ja siitä käynnistyy avoin hakumenettely. Sen ajaksi valokuvauksen professorin tehtävään nimitetyt Granö ja Kella hoitavat professuuria 50% osuudella 31.7.2015 asti.

 

Veli Granö on kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita, jonka ilmaisukeinoja ovat valokuva, installaatio ja elokuva. Teoksissaan Granö käsittelee usein vaihtoehtoisten todellisuuksien teemaa. Hänen töitään on näytetty laajasti Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa vuodesta 1983 lähtien.

Varadekaani, valokuvauksen professori (50%) Marjaana Kella

Varadekaani, valokuvauksen professori (50%) Marjaana Kella

Marjaana Kella (s. 1961) jakaa tila-aikataiteiden valokuvauksen professuurin Veli Granön kanssa. Kella on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista valokuvataiteilijoista, jonka teoksia on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Kellalle myönnettiin valokuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2003. Hänen väitöskirjansa Käännöksiä - maisema, kasvot ja esittäminen valokuvassa tarkastettiin Aalto-yliopiston median laitoksella keväällä 2014. 

 

Opetustehtävissä Kella on toiminut 1990-luvulta lähtien. Kuvataideakatemian Tila-aikataiteiden koulutusohjelman nykytaiteen ja valokuvauksen lehtorina hän on työskennellyt vuodesta 2011 ja valokuvauksen professorina (50%) elokuusta 2014. Hänet nimitettiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian varadekaaniksi maaliskuussa 2014.

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke (s. 1967, Saksa) on monialainen taiteilija ja elokuvantekijä, jonka taiteellisen työn keskiössä ovat arkkitehtuuri ja urbanismi, elokuvatutkimus ja media-arkeologia. Stracken elokuvia, videoteoksia ja installaatioita on ollut esillä näyttelyissä ympäri Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa.

 

Stracke on kuratoinut näyttelyitä, filmiesityksiä ja keskustelutilaisuuksia ja on toinen Brooklynissä kotiaan pitävän video_dumbo -festivaalin johtajista. Hän on New Yorkissa toimivan kuvataiteen, aktivismin ja verkkokulttuuriin keskittyvän THE THING -verkoston hallituksen jäsen.

 

Caspar Stracke on asunut New Yorkissa vuodesta 1993 lähtien. Ennen siirtymistään Kuvataideakatemiaan hän on asunut ja opettanut Etelä-Koreassa (vieraileva mediataiteen professori, Ulsan University) ja Meksiko Cityssä. Stracke opiskeli Hochschule für Bildende Künstessa Braunschweigissa, Saksassa, minkä lisäksi hänellä on tutkinto kokeellisessa elokuvasta ja valokuvasta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi


Opintoamanuenssi
vt. Emma Savolainen
puh. +358 50 44.88 535


Vs. professori (PTS)
Ulrika Ferm
puh. +358 45 657 7936


Vs. professori, 50% (valokuvaus)
Veli Granö
puh. +358 400 196 966

 

Vs. professori, 50% (valokuvaus)
Marjaana Kella (varadekaani)
puh. +358 50 408 4552


Professori (liikkuva kuva)
Caspar Stracke
puh. +358 50 4488 538

 

Lehtori (liikkuva kuva)
Sami van Ingen
puh. +358 40 860 9525