Haku Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan 2017

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijavalinta

                              
HAKUOHJE 2017

Hakuohje 2017 (pdf)

Hakuaika on 1.9.-14.10.2016

 

Uudet tohtoriopiskelijat 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa enintään 6 uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2017. 

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja. Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Taiteellinen tutkimus  on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta. Tutken tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu esittävien taiteiden taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori.  

Tohtoriopinnoissa opiskelijat toteuttavat taiteellisen tutkimushankkeen itse määrittelemästään aiheesta ja harjaantuu taiteilija-tutkijoiksi. Oman alansa erityisasiantuntijoina he kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. He tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina. 

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op: väitöstutkimus 180 op; läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Hakijaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti nyt voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin Tutken verkkosivuilla. Opetustarjonta on osin englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on muutama palkattu tohtorikoulutettavan työtehtävä jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

 

VALINTAPERUSTEET 

Hakukelpoisuus:
Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut: 

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimukset: 
Tullakseen hyväksytyksi opiskelijaksi Tutken tohtoriohjelmaan on hakijalla oltava riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaito on osoitettava aikaisemmilla opinnoilla tai hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä. 
Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on saanut koulusivistyksensä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä.
 • Hakijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai suorittaneet korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. 

Mikäli hakija ei täytä näitä vaatimuksia, voi kielitaidon osoittaa suoritetun kielitestin todistuksella.

 • Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen tasolla B2 siten, että vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4. Näistä toisen on oltava osakokeesta kirjoittaminen.
 • Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset:
  • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test) 
   • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
  • IELTS (Academic) 
   • Overall Band Score: 6.5
  • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English) 
   • Grades accepted: A, B, C
  • Pearson Test of English (Academic) 
   • Total Score: 59

Hakijoiden valinnassa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä.

Taideyliopiston yhteiset valintakriteerit: 

Tohtoriopintoja suorittamaan valittaessa, keskeisiä valintakriteerejä ovat, hakijan:

 • tutkimussuunnitelman ajankohtainen taiteellinen, tieteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo ja toteuttamiskelpoisuus
 • taiteelliset ja/tai taidepedagogiset ja/tai tutkimukselliset ansiot ja/tai ammattimainen toiminta taiteiden alalla
 • tutkimukselliset ansiot ja valmiudet omaehtoiseen tutkimustyöhön
 • kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen tutkintovaatimusten mukaisesti
 • tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Taideyliopiston taiteenaloihin ja/tai tutkimusprofiiliin
 • yliopiston akatemioiden mahdollisuus tarjota relevanttia ohjausta hakijan esittämän tutkimussuunnitelman mukaiselle toteutukselle.

Tutken valintakriteerit: 

 • hakijan tutkimussuunnitelman tulee kytkeytyä Teatterikorkeakoulun peruskoulutusohjelmien aloihin
 • tärkeintä tutkimussuunnitelmassa on perusteltu tutkimusidea
 • tutkimusidean tulee soveltua Tutken tutkintovaatimuksiin ja Tutken missioon ja visioon ja sen tulee olla toteutettavissa TeaKin kontekstissa
 • hakijalta edellytetään kykyä sekä omaehtoiseen että yhteisölliseen työskentelyyn ja pitkäjänteistä sitoutumista uutta luovaan taiteelliseen tutkimustoimintaan.

 

HAKEMINEN

Hakuohjeen mukaisten sähköisten hakemusten tulee olla toimitettuna Teatterikorkeakouluun määräaikaan 14.10.2016 klo 23.59 mennessä. Hakeminen tapahtuu verkossa Opintopolku –portaalin ja DecisionDesk -alustan kautta. Hakemuksen tulee sisältää sähköinen hakulomake sekä hakemuksen liitteet sähköisessä muodossa. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Huom. Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä tai itse paikan päälle tuotuja hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Sähköinen hakulomake
 • Tutkimussuunnitelma
  • ​Tutkimussuunnitelman sallittu pituus on enintään 3 000 sanaa. Sen tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta, sen kontekstista ja toteuttamistavasta. Suunnitelman tulee kertoa minkälaisista taiteellisista osista väitöstutkimushanke koostuu ja minkälaisella aikataululla ne on tarkoitettu toteutettua. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävistä viitemateriaalista. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava suunnitelma rahoituksesta. 
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä englanniksi (enintään 400 sanaa)
 • Ansioluettelo
  • Ansioluettelosta (CV) tulee käydä ilmi henkilötiedot (myös ikä), aiempi koulutus, taiteellinen ja/tai pedagoginen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan tohtoriopintoja. Jäljennökset tutkintotodistuksista on liitettävä sähköisessä muodossa mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
 • Hakijan keskeisiksi katsoma taiteellinen toiminta 
  • Halutessaan hakija voi liittää mukaan rajatun portfolion aiemmasta taiteellisesta toiminnastaan. Portfolio toimitetaan sähköisessä muodossa. Se voi sisältää esim. valokuvia, käsiohjelmia, arvosteluja, työpäiväkirjaotteita sekä enintään 30 min. video- tai äänitiedostoja. 

Tutkimussuunnitelman tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla.

Tutkimussuunnitelmaa laatiessa seuraavista kysymyksistä voi olla apua:

 • Mitä haluat tutkia, mikä on tutkimusongelmasi? 
 • Millä tavalla haluat tutkia, miten aiot toteuttaa tutkimuksesi?
 • Miksi haluat tutkia tätä aihetta?
 • Miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää juuri nyt? 
 • Miten henkilökohtainen taiteellinen tai taidepedagoginen taustasi liittyy tutkimusaiheeseesi?
 • Miten tutkimuksesi liittyy taiteen alasi perinteeseen? 
 • Millaisia menetelmiä käytät tai kehität tutkimuksessasi? 
 • Millaisia mahdollisia taiteellisia osia tutkimuksessasi on ja miten ne vastaavat tutkimusongelmaasi? 
 • Millaisia käsitteellisiä ja teoreettisia lähtökohtia tutkimuksella on? 
 • Millaisia tuloksia tutkimus tuottaa? 
 • Minkälaista yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksella voisi olla?

 

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku -portaalissa. 

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava kun toimitat hakemuksesi liitteet. 

 

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamaasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

VALINTAMENETTELY

1.9.2016

Hakuaika alkaa

14.10.2016 klo 23.59 (CET +2)

Hakuaika päättyy

Marraskuu 2016

1. vaihe: Valintaraati valitsee hakemusten perusteella

haastatteluihin kutsuttavat

16.–17.11.2016

2. vaihe: Haastattelut jatkoon hyväksytyille

Joulukuu 2016

Valintaraadin päätös jatkoon kutsuttavista ja ilmoitus hakijoille

Tammikuu 2017

3. vaihe: Jatkoon kutsuttujen hakijoiden tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö ja ohjaus sovitusti

13.2.2017

Tutkimussuunnitelmien palautus

Maaliskuu 2017

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto päättää valittavista tohtoriopiskelijoista valintaraadin ja taiteellisen tutkimuksen professorien esityksestä

31.3.2017

Valintatulosten julkaisu

 

Vinkki! Hakijan kannattaa varata itselleen rauhoitettua aikaa tutkimussuunnitelman jatkotyöstämiseen joulukuusta 2016 helmikuuhun 2017.

Opiskelijavalintaa hoitaa valintaraati, joka koostuu Teatterikorkeakoulun professoreista, lehtoreista ja tutkijoista.

Valintamenettely on kolmevaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valintaraati valitsee hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. Haastatteluissa (toisessa vaiheessa) hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan. Kolmanteen vaiheeseen valitut hakijat jatkotyöstävät tutkimussuunnitelmiaan heille nimettyjen ohjaajien tukemana. Kolmannen vaiheen jälkeen valintaraati keskustelee hakijoista ohjaajien laatimien lausuntojen perusteella ja taiteellisen tutkimuksen professorit tekevät esityksen valittavista tohtoriopiskelijoista Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostolle. Tutkimusneuvosto tekee valintaa koskevan lopullisen päätöksen.

 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan perjantaina 31.3.2017 Taideyliopiston verkkosivuilla  www.uniarts.fi/hae-tohtorikoulutukseen niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valittavat hakijat saavat Teatterikorkeakoululta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen.

 

OIKAISUHAKEMUS

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.
 

Kirjaamon yhteystiedot:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

 

LISÄTIETOA TOHTORIOHJELMASTA:

https://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/teatterikorkeakoulun-tohtoriohjelma 

Sähköposti: