Haku Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijaksi - tutkijakoulutus

Varsinainen haku jatkokoulutukseen tapahtuu jättämällä jatko-opinto-oikeushakemus ja jatkotutkintosuunnitelma 10.2.2017 mennessä Akateemisen neuvoston hyväksyttäväksi.

Vapaamuotoinen hakemus ja jatkotutkintosuunnitelma tulee osoittaa akateemiselle neuvostolle.

Tutkijakoulutuksen mukaista jatko-opinto-oikeutta hakevat jättävät lisäksi hakemuksen liitteenä:

  1. Jatkotutkintosuunnitelman, josta tulee käydä ilmi tutkimushankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, hanketta koskevan aiemman tutkimuksen pääpiirteet sekä hankkeen tutkimusongelmat ja -menetelmät. Suositeltava laajuus on noin 10 sivua. (Opintojen laajuus on 165 opintopistettä)
  2. Pääpiirteittäisen selvityksen tutkimustyötä tukevista opinnoista, niiden laajuudesta ja aihepiiristä, joista tulee sopia ao. professorin tai ohjaajan kanssa. (Opintojen laajuus 75 opintopistettä)
  3. Hakijan henkilö- ja yhteystiedot
  4. Ansioluettelon tai vastaavan
  5. Selvityksen aikaisemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista seikoista, joiden hakija katsoo vaikuttavan hänen jatko-opintokelpoisuuteensa.

Tässä ohje tutkimussuunnitelman tekemiseen.

Ennen jatko-opintosuunnitelman jättämistä opiskelijan tulee neuvotella sen sisällöstä ao. professorin kanssa.

Jatko-opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, että aiotut opinnot vastaavat yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) asetettuja tavoitteita.

 

HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku -portaalissa. 

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava kun toimitat hakemuksesi liitteet. 

 

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamaasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2017. 

 

OIKAISUHAKEMUS

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.
 

Kirjaamon yhteystiedot:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi