Haku Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijaksi - taiteilijakoulutus

Varsinainen haku jatkokoulutukseen tapahtuu jättämällä jatko-opinto-oikeushakemus ja jatkotutkintosuunnitelma 10.2.2017 mennessä Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston hyväksyttäväksi.

Vapaamuotoinen hakemus ja jatkotutkintosuunnitelma tulee osoittaa akateemiselle neuvostolle.

Sibelius-Akatemian jatkotutkinto-ohje 3.2.1

"Opin- ja taidonnäytteen taiteellinen osio koostuu hyväksytyssä jatko-opintosuunnitelmassa määritellystä taiteellisen toiminnan tuloksista, jotka on saatettu julkisuuteen taiteenalalle ominaisella tavalla. Opinnäytteen tutkimuksellinen osio on kirjallinen työ, jonka välittämää tietoa on mahdollista täydentää muilla tiedonvälitysmuodoilla."

Hakemukseen liitetään:

1. Opin- ja taidonnäytettä koskeva suunnitelma (konserttisuunnitelma ja suunnitelma kirjallisesta työstä, suunnitelmassa ilmoitetaan mm. aihepiiri, tavoitteet ja tutkimusongelma), laajuus 165 opintopistettä

2. Pääpiirteittäinen selvitys jatkotutkintoon sisältyvien opintojen sisällöstä (aihepiirit), laajuudesta ja ajoituksesta.

Opintojen sisällön tulee soveltua opin- ja taidonnäytteen kohteena olevaan ongelmakokonaisuuteen ja tukea sitä.

Taiteilijakoulutuksen mukaisesti suoritettavaan tutkintoon kuuluu tukiopintoja vähintään 75 opintopistettä, joista taiteellisiin osioihin valmentavia opintoja on vähintään 24 op sekä taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op. Taiteilijakoulutuksen tukiopinnot ovat taiteellisia, tutkimuksellisia ja muita tutkintoon soveltuvia yliopistotasoisia opintoja. Niiden laajuus ja aihepiiri tulee mainita jatko-opintosuunnitelmassa.

3. Henkilö- ja yhteystiedot

4. Ansioluettelo tai vastaava

5. Selvitys aikaisemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista seikoista, joiden hakija katsoo vaikuttavan hänen jatko-opintokelpoisuuteensa

Jatko-opintosuunnitelman sisällöstä tulee neuvotella ao. professorin kanssa.

Hakijalla on opintosuunnitelmassaan oikeus tehdä ehdotuksensa ohjaajista.

Jatko-opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, että aiotut opinnot vastaavat yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) asetettuja tavoitteita.

 

HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku -portaalissa. 

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava kun toimitat hakemuksesi liitteet. 

 

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamaasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2017. 

 

OIKAISUHAKEMUS

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.
 

Kirjaamon yhteystiedot:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi