Haku Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijaksi - soveltajakoulutus (aik. kehittäjäkoulutus)

Soveltajakoulutukseen pyrkiviä kehotetaan tutustumaan huolellisesti Sibelius-Akatemian jatkotutkinto-ohjeessa annettuun soveltajakoulutuksen (aik. kehittäjäkoulutuksen) kuvaukseen.

Varsinainen haku jatkokoulutukseen tapahtuu jättämällä jatko-opinto-oikeushakemus ja projektisuunnitelma (tieteellinen suuntautumisvaihtoehto) tai jatkotutkintosuunnitelma (taiteellinen) 10.2.2017 mennessä akateemisen neuvoston hyväksyttäväksi.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen tulee osoittaa akateemiselle neuvostolle.

1) Hakuohjeet: soveltajakoulutus (tieteellinen)

Hakemuksen liitteenä jätetään lisäksi:

1. Projektisuunnitelma, joka sisältää selvityksen hakijan päämääristä hänen ammattitaitonsa ja edustamansa alan kehittämiseksi, selvityksen projektin sisällöstä sekä lopputöistä (opinnäytekokonaisuus). Suunnitelman suositeltava laajuus on noin 10 sivua. (Opintojen laajuus 165 opintopistettä)

Kehittäjäkoulutustutkinnossa valmistellaan opinnäytekokonaisuus, jossa on aina kirjallinen raportti, mutta myös esim. oppimateriaaleja, nuottieditioita, äänitteitä, konsertteja, tutkimusartikkeleita, multimediatuotantoja, tietokoneohjelmia tai muita aineistokokonaisuuksia. Vielä näitä konkreettisia elementtejä tärkeämpää on kuitenkin se tieto, jonka tuottamiseen tutkinto tähtää ja jota opinnäytekokonaisuuden elementit eri puolilta kuvaavat. Tällainen abstrakti kehittämiskohde voi olla esim. uusi menetelmä, jo olemassa olevan menetelmän sovellus, uusi käytäntö, uusi tapa esittää tai jäsentää olemassa olevaa tietoa, jne.

Projektisuunnitelmassa kuvailet kehittämiskohteesi. Tuo selvästi esiin, onko kyseessä tieteellisesti vaiko taiteellisesti suuntautunut projekti. Miltä taustalta hankkeesi nousee: keskeiset käsitteet, rajat, lainalaisuudet, tähänastisen aihetta sivuavan tutkimuksen, taiteellisen toiminnan tai kehitystyön pääpiirteet, jne.

Määrittele suunnitelmassasi myös projektisi painopisteet. Onko siinä kenties pedagogisia ulottuvuuksia? Miten ja millä välineillä työ suoritetaan? Mitkä ovat tutkinnon tavoitteet? Mitä "aineetonta" tietoa, taitoa tai osaamista projektin myötä voisi syntyä? Entä mitä konkreettista: hahmottele millainen opinnäytekokonaisuutesi voisi olla. Mitä hyötyjä näkisit hankkeestasi voivan koitua musiikkielämälle?

Tekstin enimmäispituus on kuusi sivua, mukaan lukien enintään yhden sivun mittainen lähdeluettelo.

2. Suunnitelman tiedollisista ja taidollisista opinnoista, jotka jakautuvat suurin piirtein tasaisesti tiedollisiin ja taidollisiin opintoihin. (Opintojen laajuus yhteensä 75 opintopistettä)

3. Hakijan henkilö- ja yhteystiedot

4. Ansioluettelo tai vastaava

5. Selvitys aiemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä muista seikoista, joiden hakija katsoo vaikuttavan hänen jatko-opintokelpoisuuteensa.

Ennen jatko-opintosuunnitelman jättämistä opiskelijan tulee neuvotella sen sisällöstä ao. professorin kanssa.

Jatko-opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, että aiotut opinnot vastaavat yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) asetettuja tavoitteita.

2) Hakuohjeet: soveltajakoulutus (taiteellinen)

Hakemus soveltajakoulutuksen taiteellisesti painottuneisiin jatko-opintoihin laaditaan vapaamuotoisesti. Sen tulee sisältää seuraavat osiot:

1. Hakukirje
Hakukirjeessä tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Anomus jatko-opiskelijaksi ottamisesta, joka osoitetaan Sibelius-Akatemian akateemiselle neuvostolle.
 • Maininta siitä, että kyse on musiikin tohtorin tutkinnosta, koulutuslinja on soveltajakoulutus, suuntautumisvaihtoehto on taiteellinen.

2. Jatko-opintosuunnitelma

 • Mahdollinen tiivistelmä (abstrakti = kehittämishankkeen lyhyt kuvaus, enint. 1 sivu)
 • Varsinainen jatko-opintosuunnitelma

2.1 Lyhyt kuvaus siitä, miksi hakija haluaa harjoittaa jatko-opintoja, minkälaiset mahdollisuudet hänellä niihin on, mistä hänen motivaationsa muodostuu sekä mitkä ovat hakijan päämäärät oman ammattitaitonsa ja edustamansa alan kehittämiseksi.

2.2 Kehittämisprojektin kuvaus. Siinä tulee esittää suunnitelma seuraavista asioista:

 • Kertomus kehittämisen tarpeesta ja tämän tarpeen taustasta
 • Kehittämistyön tavoite, ts. mitä päämäärää tai päämääriä hakija tavoittelee. Nämä päämäärät voivat olla esimerkiksi uusia näkemyksiä, taitoja tai valmiuksia. Tämä tavoite on immateriaalinen.
 • Kehittämistyön kulku, ts. mitä tehdään, ja miten kehittämistyö edistää päämäärien saavuttamista.
 • Miten kehittämistyössä synnytettyjen menettelytapojen, metodien, materiaalien tms. toimivuutta koetellaan tai testataan, ja miten tässä toiminnassa saavutettu kokemus tai tieto hyödynnetään.
 • Mitä välineitä tai muita objekteja kehittämistyön tuloksena syntyy. Nämä ovat materiaalisia objekteja (konsertteja, levytyksiä, nuottilaitoksia, opetusmateriaalia, verkkomateriaalia tms.).
 • Opinnäyte

Suunnitelmassa on hahmoteltava, millaisella opinnäytteellä kehittämistyön tulokset voidaan esitellä ja asettaa arvioitavaksi. Opinnäytteen on voitava osoittaa, että päämäärä on saavutettu ja tutkinto hahmottuu luonteeltaan taiteelliseksi. Opinnäytteeseen kuuluu myös selostus tai raportti projektin kokonaisuudesta ja kulusta. Jos opinnäytteessä on useita osioita, on kerrottava, millä tavalla ne muodostavat kokonaisuuden.

2.3 Suunnitelma tukiopinnoista. Tukiopinnot muodostuvat taidollisista ja tiedollisista opinnoista tarkoituksenmukaisella tavalla. Niiden tulee sisältää vähintään 15 op:n verran taiteen ja tieteen filosofian opintoja. Opintoja ei tarvitse yksilöidä, mutta tarvitaan suunnitelma opintojen tyypeistä ja määristä. Tukiopintojen laajuus on yhteensä 75 op.

2.4 Aikataulu: suunnitelma siitä, missä ajassa ja järjestyksessä opinnot suoritetaan.

2.5 Suunnitelmaan voidaan tarvittaessa liittää luettelo viitatusta tai luetusta tai keskeisestä alan kirjallisuudesta.

3. Curriculum vitae
Selostus hakijan opinnoista, työurasta, taiteellisesta ja muusta toiminnasta sekä mahdollisista muista ansioista

Muuta
Hakemukseen ei ole syytä liittää suosituksia, arvosteluja tai muuta edellä mainitsematta jäävää materiaalia.

 

HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku -portaalissa. 

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava kun toimitat hakemuksesi liitteet. 

 

2. Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen DecisionDesk -alustan kautta.
Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteessa https://app.decisiondesk.com/clients/uniartsdoctoral2016/apply.

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamaasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli DecisionDeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk -alustan käyttöohje

 

 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2017. 

 

OIKAISUHAKEMUS

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.
 

Kirjaamon yhteystiedot:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi