Haku Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan 2017

Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Tohtorikoulutusohjelman opiskelijavalinta                                                   

HAKUOHJE 2017              

HAKU ON PÄÄTTYNYT 
Hakuaika oli 1.9.-14.10.2016                 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen otetaan enintään viisi (5) uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Haku alkaa 1.9. ja päättyy 14.10.2016.

Tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. KuvAn tohtoriohjelmasta valmistuu kuvataiteen taiteilija-tutkijoita. Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta.

Tohtoriopiskelijoiden tulee omatoimisesti hakea tutkimustyöhönsä tukea väitöstutkimusta rahoittavilta tahoilta.

VALINTAPERUSTEET 

Hakukelpoisuus:

Tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:
• soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
• soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
• soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriopiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Kielitaitovaatimukset: 

Tullakseen hyväksytyksi opiskelijaksi Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan on hakijalla oltava riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaito on osoitettava aikaisemmilla opinnoilla tai hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä. 

Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on saanut koulusivistyksensä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä.
 • Hakijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai suorittaneet korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. 

Mikäli hakija ei täytä näitä vaatimuksia, voi kielitaidon osoittaa suoritetun kielitestin todistuksella.

Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen tasolla B2 siten, että vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4. Näistä toisen on oltava osakokeesta kirjoittaminen.

Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test) 
  • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
 • IELTS (Academic) 
  • Overall Band Score: 6.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English) 
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic) 
  • Total Score: 59

Valintakriteerit:

Tohtoriopintoja suorittamaan valittaessa keskeisiä valintakriteerejä ovat hakijan:
• tutkimussuunnitelman ajankohtainen taiteellinen, tieteellinen ja tutkimuksellinen painoarvo ja toteuttamiskelpoisuus
• taiteelliset ja/tai taidepedagogiset ja/tai tutkimukselliset ansiot ja/tai ammattimainen toiminta taiteiden alalla
• tutkimukselliset ansiot ja valmiudet omaehtoiseen tutkimustyöhön
• kyky pitkäjänteiseen sitoutumiseen tohtoriopintojen suorittamiseen tutkintovaatimusten mukaisesti
• tutkimussuunnitelman kytkeytyminen Taideyliopiston taiteenaloihin ja/tai tutkimusprofiiliin

Taideyliopiston akatemioiden edellytys tarjota relevanttia ohjausta hakijan esittämän tutkimussuunnitelman mukaiselle toteutukselle on myös keskeinen valintakriteeri.

HAKEMINEN

Haku alkaa 1.9.2016. Hakuohjeen mukainen hakemus tulee olla toimitettuna Kuvataideakatemiaan määräaikaan 14.10.2016 klo 23.59.

Hakeminen tapahtuu verkossa Opintopolku –portaalin ja DecisionDesk -alustan kautta. Hakemuksen tulee sisältää sähköinen hakulomake sekä hakemuksen liitteet sähköisessä muodossa. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Huom. Postitettuja, kuriiripalvelulla lähetettyjä tai itse paikan päälle tuotuja hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä.

HAKEMUKSEN TULEE SISÄLTÄÄ:

-    Sähköinen hakulomake 
-    Tutkimussuunnitelma
Tutkimussuunnitelman sallittu pituus on enintään 3 000 sanaa. Sen tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta sekä siitä, minkälaisista taiteellisista osioista jatkotutkintoprojekti koostuu ja minkälaisella aikataululla ne on suunniteltu toteutettavan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävistä viitemateriaalista. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava suunnitelma rahoituksesta. Hakijan tutkimussuunnitelma voidaan tarvittaessa tarkistaa Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla. 
-    Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (400 sanaa)
-    Ansioluettelo
Ansioluettelosta (CV) tulee käydä ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, taiteellinen toiminta, julkaisut sekä muut meriitit, joiden hakija katsoo tukevan jatko-opintoja. Jäljennökset tutkintotodistuksista on liitettävä sähköisessä muodossa mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
-    Hakijan keskeisiksi katsomat työnäytteet 
Työnäytteitä voivat olla esimerkiksi olla katalogit, videot, kuvat, ääniteokset, tai kirjallinen dokumentaatio. Työnäytteet toimitetaan sähköisessä muodossa kuva-, video-, teksti- tai äänitiedostoina. Työnäytteet suositellaan kokoamaan, mikäli mahdollista, portfolioksi. 

1.    Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku –portaalissa.  
Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava kun toimitat hakemuksesi liitteet. 

OPINTOPOLKU-PORTAALI

2.    Kun olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen tulee sinun toimittaa hakemuksen liitteet sähköisen DecisionDesk -alustan kautta. Verkkosovellus on englanninkielinen. Liitteet toimitetaan sähköisessä muodossa.

DECISIONDESK ALUSTA   

Luo ensin omat tunnukset DecisionDeskiin. Tämän jälkeen täytä hakijan perustiedot (Applicant information), joihin kuuluu muun muassa Opintopolusta saamaasi hakemusnumero. Seuraavaksi ilmoita hakukohde (Application information), eli mihin Taideyliopiston akatemiaan haet opiskelijaksi. Tämän jälkeen lataa kaikki hakemuksessasi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa alustalle ja lähetä ne. Lataa materiaalit hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli Decisiondeskin käytössä ilmenee ongelmia.

DecisionDesk –alustan käyttöohje    
 

VALINTAMENETTELY

 1.9.2016

 Hakuaika alkaa

14.10.2016, klo 23.59  

 Hakuaika päättyy: hakemusten viimeinen jättöpäivä

 Marraskuu 2016

1. vaihe: Arvosteluryhmä valitsee hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttavat

 18.–19.11.2016

 2. vaihe: Haastattelut jatkoon hyväksytyille

 Marraskuu 2016

 Arvosteluryhmän päätös jatkoon kutsuttavista

 Joulukuu 2016

 Ilmoitus jatkoon kutsuttaville

 Tammikuu 2017

 3. vaihe: Jatkoon kutsuttujen hakijoiden tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö

 Helmikuu 2017

 Tutkimussuunnitelmien palautus

 Maaliskuu 2017

 Valintalautakunta tekee valintaa koskevan lopullisen esityksen

 3.4.2017

 Valintatulosten julkaisu

Opiskelijavalintaa hoitaa valintalautakunta sekä arvosteluryhmä, jotka koostuvat akatemian professoreista ja tutkijoista. Arvosteluryhmään voidaan myös kutsua ulkopuolisia jäseniä. 

Valintamenettely on kolmevaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvosteluryhmä valitsee hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat hakijat. 

Haastatteluissa (toisessa vaiheessa) hakijoilla on mahdollisuus esitellä tarkemmin suunniteltua taiteellista tutkimustaan sekä taiteellista työskentelyään. 

Kolmanteen karsintavaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään tarkentamaan ja jatkotyöstämään tutkimussuunnitelmaansa. Kolmannen vaiheen jälkeen arvosteluryhmä valitsee hakijat, jotka se esittelee valintalautakunnalle. 

Valintalautakunta tekee valintaa koskevan lopullisen esityksen Kuvataideakatemian dekaanille, joka hyväksyy Kuvataideakatemiaan otettavat uudet opiskelijat. 

TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan maanantaina 3.4.2017 Kuvataideakatemian ulko-ovessa, osoitteessa Elimäenkatu 25 A (Helsinki), ja Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Sisään valittavat hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. 

OIKAISUHAKEMUS

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää dekaanin päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. 

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

LISÄTIEDOT

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelma  (arkisin klo 9.00–16.00). 

Tohtorikoulutusohjelman johtaja, professori Mika Elo, sähköposti:

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn, sähköposti:

Amanuenssi Henri Wegelius, sähköposti: