Hae tohtorikoulutukseen

Taideyliopistossa voi suorittaa kuva-, tanssi- ja teatteritaiteen sekä musiikin tohtorin tutkinnon. Tältä sivulta löydät akatemiakohtaiset ohjeet tohtorikoulutukseen hakemisesta.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutus

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta.

Seuraava hakuaika on syksyllä 2018. 

Syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen otettiin viisi uutta opiskelijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon (KuT/DFA) johtavia opintoja. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Haku alkoi 1.9. ja päättyi 14.10.2016. 

 

Hakuohjeet Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan

 

Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutus

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Seuraava haku avataan syksyllä 2018.

Hakuprosessi kestää noin poli vuotta ja valittavat tohtoriopiskelijat aloittavat tohtoriopintonsa syksyllä 2019. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan syyskuussa 2018. Alla olevat hakuohjeet ovat edelliseltä haulta. Seuraavaan hakuun voi tulla muutoksia, mutta ao. ohjeista voi tutustua haun eri vaiheisiin.


Hakuohjeet Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmaan 2017

Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

 

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa on kaksi tohtorikoulutusta tarjoavaa tohtorikoulua: klassisen musiikin DocMus-tohtorikoulu ja musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin MuTri-tohtorikoulu. Tohtorikouluihin haetaan jättämällä jatko-opinto-oikeushakemus ja jatkotutkintosuunnitelma Sibelius-Akatemian akateemisen neuvoston hyväksyttäväksi.

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi on tammi-helmikuu 2018. Tarkat hakuohjeet löytyvät alta.

Varsinaisen hakuajan ulkopuolella voit hakeutua Sibelius-Akatemiaan jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi. Ohjeet löytyvät alta.

 

 

 

Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

 

Hakeminen Sibelius-Akatemian jatkokoulutukseen

Hakeminen Sibelius-Akatemian jatkokoulutukseen

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuksen tavoitteena ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykenevät asiantuntijat, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Musiikin tohtorit ja lisensiaatit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminta rakentuu taiteellisten, tutkimuksellisten ja pedagogisten toimintamuotojen vuorovaikutukselle. Jatko-opintojen tavoitteena on tohtorintutkinto. Tohtoriopintoihin hyväksytty opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana myös lisensiaatintutkinnon. Jatkossa ohjeet koskevat ensisijaisesti tohtorintutkintoa. Lisensiaatintutkinnon erityispiirteet kuvataan tarpeellisessa määrin.

 

Koulutuslinjat, koulutusalat ja tohtorikoulut

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kolmella koulutuslinjalla: taiteilija-, tutkija- tai soveltajakoulutuksessa. Tohtorintutkintoja voi suorittaa klassisen musiikin, kirkkomusiikin, musiikin teorian, sävellyksen, kansanmusiikin, jazzin, musiikkiteknologian, taidehallinnon tai musiikkikasvatuksen alalla. Koulutus järjestetään kahdessa tohtorikoulussa, DocMusissa ja MuTrissa.

 

Jatko-opintojen rakenne

Tohtorintutkinnon opin- ja taidonnäyte on laajuudeltaan 165 op. Tämän lisäksi tutkintoon sisältyy 75 op tukiopintoja, joista taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja sekä etiikan opintoja on vähintään 15 op. Lisensiaatintutkinnossa opin- ja taidonnäytteen laajuus on 75 op ja tukiopintojen 75 op.

- Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Opin- ja taidonnäyte muodostuu tyypillisesti viidestä taiteellisesta osiosta (konsertteja, äänitteitä tai muu vastaava kokonaisuus) ja tutkielmasta.

- Tutkijakoulutuksessa opintojen pääpaino on tieteellisessä tutkimuksessa ja sitä täydentävissä tutkimusosaamista vahvistavissa opinnoissa. Opin- ja taidonnäytteenä on väitöskirja.

- Soveltajakoulutuksen opinnoissa erikoistutaan tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan kysymykseen ja tähän liittyvään kehittämistyöhön. Tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen. Opin- ja taidonnäyte on usein monimuotoinen ja koostuu esimerkiksi uusista ja koetelluista menetelmistä, sovelluksista, ohjelmistoista, materiaaleista, tai teorioista.

 

Hakuohjeet

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi 2.1.-9.2.2018. Hakuaika päättyy 9.2.2018 klo 16. Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli Akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.

 

Sibelius-Akatemian jatkotutkinto-ohje:

Hakemus tohtoriopintoihin osoitetaan Akateemiselle neuvostolle. Hakemuksen perusteella opiskelijalle voidaan myöntää

1. opinto-oikeus tohtorintutkintoon johtavaan koulutukseen,
2. mahdollisuus tulla jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi (tohtorikoulun johtajan päätöksellä)
3. tai hakemus voidaan hylätä. 

Hakemus tehdään Opintopolku.fi -sivuston kautta. Hakemuksen liiteaineistot tulee toimittaa Embark-järjestelmään https://uniarts.embark.com/apply/uniartsdoctoral.

 

>> Ohje näytteiden toimittamiseen sähköisesti Embark-järjestelmän kautta

 

Päätös opiskelijaksi ottamisesta ja tulosten ilmoittaminen

Keskeisimmän kriteerin hakijan ottamisessa opiskelijaksi muodostavat arviot hakijan mahdollisuuksista menestyä jatko-opinnoissa. Tutkintokoulutuksen osalta jatkotutkintosuunnitelman hyväksyy Akateeminen neuvosto jatko-opiskelijaksi pyrkivän hakemuksen perusteella sekä asiantuntijalautakunnan lausunnon saatuaan ja asianomaista tohtorikoulua kuultuaan, minkä jälkeen Akateeminen neuvosto tekee dekaanille esityksen opiskelijan ottamisesta opiskelijaksi ja sijoittamisesta tohtorikouluun. Suunnitelmaa valmistelevan opiskelijan kohdalla päätöksen tekee tohtorikoulun johtaja asiantuntijalautakunnan arvioinnin perusteella.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostitse viimeistään 15.6.2018. 

 

Oikaisuhakemus

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon.

Oikaisuhakemuksen toimittaminen ja sen sisältö

Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

 

Kirjaamon yhteystiedot:


Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto
kirjaamo@uniarts.fi

 

Lisätietoja:

DocMus/Sirpa Järvelä, sirpa.jarvela@uniarts.fi, 040-710 4286
MuTri/Hannu Tolvanen, hannu.tolvanen@uniarts.fi, 050-5680 584

 

Haku taiteilijakoulutukseen

Haku tutkijakoulutukseen

Haku soveltajakoulutukseen